அட்சய லக்ன பத்ததி

பிறப்பின் ஜாதகம் அவரின் உடல் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப ஜாதக லக்ன புள்ளி வளரும் முறையே.

ஜாதகரின் மனம் வளர்ச்சியை திசா புத்தி கொண்டு அளவிடலாம்.

ஜாதகரின் உடல் வளர்ச்சியை ALP அட்சய லக்ன புள்ளியை கொண்டு அளவிடலாம்.

இது என்னுடைய அய்வு .

இதில் 32 விதமான புதிய கருத்துக்களை தெரிவித்து உள்ளேன்.

இதில் ஒன்று மட்டும் கொண்டு பலன் அறியலாம்.

ஆனால் 32 விதமும் தெரிந்து கொண்டால் முழுமையாக பலன் அறிய முடியும்.

துல்லியமாக பலன் அறிய Alp அட்சய லக்ன பத்ததி முறையாகும்.

பொதுவுடை மூர்த்தி என்னும் நான் அட்சய லக்ன பத்ததி முறையை ஆய்வு செய்து உள்ளேன்.