அட்சய லக்ன பத்ததி

சந்திரனுக்கு – திசா புத்தி இருக்கின்றது,

அதே போல் லக்னத்திற்க்கு #ALP வளரும் லக்ன புள்ளி இருக்கிறது.

@ALP லக்னத்திற்க்கு – திசா புத்தியை கொண்டு பலன் சொன்னால் 100% பலன் சரியாக வரும்.

அட்சயம் – வளரும்

லக்ன – தோற்றம்

பத்ததி – வரிசைபடுத்துதல்.

அட்சய லக்ன பத்ததி – ALP

வயதுக்கு எற்ப வளர்ச்சி பெறும் லக்னம்.

விரைவில் .

புத்தக வடிவில்.

+917010185656.