இலங்கை நாளிதழில்

சோதிட கேசரி மாத இதழ்

நன்றி

இலங்கை நாளிதழ் #வீரகேசரியின் ஜோதிட பகுதியான #சோதிடகேசரி என்னும் ஆகஸ்ட் மாத இதழில் அட்சய லக்ன பத்ததி புதிய சோதிட யூக்தி முறை எனும் தலைப்பில் வெளிவந்துள்ளது இதன் நிர்வாகஆசிரியர் பதிப்பாசிரியர் திரு ராணி தாசன் மற்றும் அரசியல் நிகழ் ஆசிரியர் திரு கோபி சார் அவர்களுக்கு நன்றி…