எண்ணம் போல் வாழ்க்கை:-

 

 

எண்ணம் போல் வாழ்க்கை:-

நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன்,

எனது மனம் அமைதியாக இருக்கிறது,

எனது புத்தி தெளிவாக இருக்கிறது,

நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன்,

நான் நிம்மதியாக இருக்கிறேன்,

நான் ஆனந்தமாக இருக்கிறேன்,

நான் புத்திசாலி,

நான் பலசாலி,

வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன்…