ஜாமக்கோள் பிரசன்ன வகுப்புகள்

 

 

 

 

 

ஜாமக்கோள் பிரசன்ன வகுப்புகள் .

பிரசன்னமுறைகளில் மிகவும் துல்லிய முறையானதும் மிக மிக எளிமையான
ஜாமக்கோள் அற்புதமான பிரசன்ன சூட்சும வகுப்புகள்.

வந்தவர் எதற்காக வந்துள்ளார்

கேள்வி கேட்கமலேயே வந்தவரின் நோக்கத்தைச் சோல்வது

பிரச்சனையின் வீரியம்

அவை தீருமா தீராதா

தீரும் என்றால் எப்போது தீரும்

நினைத்த சம்பவம் எப்போது நடக்கும் என துல்லியமான கால நிர்ணயம்

குலதெய்வ பலம் அறிதல்

காணமல் போன பிரசன்னம்

செய்வினை தோஷம் அறிதல்

நீரோட்டம்(போர்வெல்) எந்த திசையிலிருந்து நீர் வருகிறது.போர் போட்டால் நீர் உண்டா.

துல்லியமாக பிரசன்னத்தில் திருமண பொருத்தத்தின் ஆழம்

இன்னும் பல வியக்கத்தகு அற்புத முறை

விரைவில் இடம் நாள் அறிவிப்பு.

ஜாமக்கோள் பிரசன்ன ஜோதிடர்

அவினாசி ஜோதிலிங்கம்

Avinashi Jothilingam

80120 27947