ஜோதிட சூட்சுமங்கள் மற்றும் அதன் பலன்களும் பரிகாரங்களும் முனைவர் வாக்குயோகி பொதுவுடை மூர்த்தி