தமிழ் பெயர்கள்


1. அகரன் 84. அரிசில்imagesகிழான் 167. அழகுமலை
2. அகரமுதல்வன் 85. அரியநாயகம் 168. அழகு திருமலை
3. அகத்தியன் 86. அரியபிள்ளை 169. அழகுநம்பி
4. அகவழகன் 87. அரியமணி 170. அழகுமுத்து
5. அகமுடைநம்பி 88. அரியமுத்து 171. அழகு முத்துக்கோன்
6. அஞ்சி 89. அரிமா 172. அழகுவேல்
7. அஞ்சாநெஞ்சன் 90. அரிமாகோ 173. அழகுவேள்
8. அஞ்சனவண்ணன் 91. அரிமாச்செல்வன் 174. அளப்பருங்கடலான்
9. அஞ்சனமழகியபிள்ளை 92. அரிமாப்பாண்டியன் 175. அளப்பருந்தேவன்
10. அஞ்சையன் 93. அரிமாத்தங்கம் 176. அறம்
11. அசோகன் 94. அருகன் 177. அறம் வளர்த்தான்
12. அடலேறு 95. அருங்கலநாயகன் 178. அறம் வளர்த்த நம்பி
13. அடல்எழிலன் 96. அருங்கலமணி 179. அறம் வளர்த்த நாயகன்
14. அடியார்க்கடியான் 97. அருங்கலநம்பி 180. அறம் வளர்த்த தம்பி
15. அடியார்க்குநல்லான் 98. அருங்கலமுத்து 181. அறம் வளர்த்த பெருமாள்
16. அடிகளாசிரியன் 99. அருண் 182. அறம் காத்தான்
17. அடைக்கலம் 100. அருண்மொழி 183. அறம் காத்த நம்பி
18. அடைக்கலம்காத்தான் 101. அருண்மொழித்தேவன் 184. அறம் காத்த முத்து
19. அடைக்கலநம்பி 102. அருண்மொழி வேந்தன் 185. அறம் காத்த வேல்
20. அடைக்கலமணி 103. அரும்பன் 186. அறம் காத்த வேள்
21. அடைக்கலமுத்து 104. அருள் 187. அறவாழி
22. அண்ணல் 105. அருளி 188. அறவணன்
23. அண்ணல்தங்கோ 106. அருளரசு 189. அறவாணன்
24. அண்ணல்நம்பி 107. அருளரசன் 190. அறிவன்
25. அண்ணல்முத்து 108. அருளப்பன் 191. அறிவரசு
26. அண்ணாமலை 109. அருளம்பலம் 192. அறிவரசன்
27. அண்டிரன் 110. அருளாளன் 193. அறிவுமதி
28. அத்தன் 111. அருளாளி 194. அறிவொளி
29. அத்தியப்பன் 112. அருளுடைநம்பி 195. அறிவுக்கனி
30. அதியமான் 113. அருள் தரும் பெருமாள் 196. அறிவுமுத்து
31. அதிவீரன் 114. அருள்நாயகம் 197. அறிவுக்கரசு
32. அதிவீரபாண்டியன் 115. அருள்வடிவேல் 198. அறிவுக்கொழுந்து
33. அதிகுணன் 116. அருள்நம்பி 199. அறிவுச்சுடர்
34. அதியன் 117. அருள்நிலவன் 200. அறிவுடையரசு
35. அந்திவண்ணன் 118. அருள்மணி 201. அறிவுச் செல்வன்
36. அந்துவன் 119. அருள்வேள் 202. அறிவுச் செல்வம்
37. அந்தோளன் 120. அருள்வேல் 203. அறிவு நம்பி
38. அப்பர் 121. அருட்பாண்டி 204. அறிவுடை நம்பி
39. அப்பன் 122. அருட்கண்ணன் 205. அறிவாணர்/ன்
40. அப்பையா 123. அருட்சுடர் 206. அறிவுமணி
41. அப்பூதி 124. அருட்செல்வன் 207. அறிவழகன்
42. அப்பாக்கண்ணு 125. அருட்செல்வம் 208. அறிவழகு
43. அப்பாப்பிள்ளை 126. அருட்குமரன் 209. அறிவண்ணல்
44. அம்பன் 127. அருட்குன்றன் 210. அறிவுடையரசன்
45. அம்பலம் 128. அருமருந்தன் 211. அறிவுக்கடலான்
46. அம்பலவாணன் 129. அருமைக்கண்ணன் 212. அறிவுக்கனல்
47. அம்பலத்தரசன் 130. அருமைக்கண்ணு 213. அறிவுருவோன்
48. அம்பலத்தாடி 131. அருமைச்செல்வம் 214. அறிவுறுவோன்
49. அம்மூவன் 132. அருமைமணி 215. அறின்
50. அம்மையப்பன் 133. அருமைமுத்து 216. அறுபடையோன்
51. அமிழ்து 134. அருமை நாயகம் 217. அறுமீன்அரசு
52. அமிழ்தரசன் 135. அருமையரசன் 218. அறுமீன்முத்து
53. அமிழ்திறைவன் 136. அருமைப்பாண்டியன் 219. அறுமீன்நம்பி
54. அமுதன் 137. அவைக்கஞ்சான் 220. அறுமீன் மணி
55. அமுதோன் 138. அவை நாயகம் 221. அறுமீன் செந்தில்
56. அமுதவாணன் 139. அவையரசு 222. அறுமீன் வேல்
57. அமுதரசன் 140. அவைநம்பி 223. அன்பு
58. அரங்கன் 141. அவைச்செல்வம் 224. அன்புப்பழம்
59. அரங்கரசன் 142. அழகர் 225. அன்புக்கனி
60. அரவரசன் 143. அழகர்நம்பி 226. அன்புப்பழம்நீ
61. அரங்கமுத்து 144. அழகன் 227. அன்புமணி
62. அரங்கத்தம்பி 145. அழகரசு 228. அன்புமுத்து
63. அரங்கமணி 146. அழகரசன் 229. அன்புநம்பி
64. அரங்கண்ணல் 147. அழகப்பன் 230. அன்புடைநம்பி
65. அரங்கண்ணன் 148. அழகடியான் 231. அன்புநிலவன்
66. அரசன் 149. அழகமுத்து 232. அன்புவேல்
67. அரசமலை 150. அழகிய கூத்தன் 233. அன்புத்தம்பி
68. அரசர்க்கரசன் 151. அழகிய பெரியவன் 234. அன்புமுருகன்
69. அரசேந்திரன் 152. அழகுருவன் 235. அன்புவாணன்
70. அரசமணி 153. அழகிய சிற்றம்பலம் 236. அன்புமன்னன்
71. அரசவேந்தன் 154. அழகிய சோழன் 237. அன்புநாடன்
72. அரசிளங்கோ 155. அழகிய பல்லவன் 238. அன்புச் செழியன்
73. அரசிறைவன் 156. அழகிய பாண்டியன் 239. அன்புப்பாண்டியன்
74. அரசு 157. அழகிய சேரன் 240. அன்புச் சோழன்
75. அரசுமலை 158. அழகிய பெருமாள் 241. அன்புச் சேரன்
76. அரசுமணி 159. அழகியவாணன் 242. அன்பரசு
77. அரசுநம்பி 160. அழகிய மணவாளன் 243. அன்பரசன்
78. அரசுச்சுடர் 161. அழகுமணி 244. அன்பண்ணல்
79. அரசுமதி 162. அழகுமணிவேல் 245. அன்பழகன்
80. அரசுநிதி 163. அழகையன் 246. அன்பழகு
81. அரன் 164. அழகுமுருகன் 247. அன்பாழளன்
82. அரணமுறுவல் 165. அழகோவியன் 248. அன்பிற்கரசு
83. அரவணியான் 166. அழகுபாண்டியன்

ஆ 333. ஆலவாயப்பன்
249. ஆசான் 291. ஆத்திசூடி 334. ஆலவாயரசு
250. ஆசைத்தம்பி 292. ஆத்தி 335. ஆலாலன்
251. ஆட்டனத்தி 293. ஆத்தியப்பன் 336. ஆலாலம் உண்டான்
252. ஆட்கொண்டான் 294. ஆதிபெருமாள் 337. ஆலிறைவன்
253. ஆடலரசு 295. ஆதிமுத்து 338. ஆலிலைச் செல்வன்
254. ஆடலரசன் 296. ஆதிமணி 339. ஆலிலைக் கண்ணன்
255. ஆடவல்லான் 297. ஆதியண்ணல் 340. ஆலிலை நம்பி
256. ஆடற்கோ 298. ஆதித்தன் 341. ஆவுடை நாயகம்
257. ஆடற்செல்வன் 299. ஆதிபகவன் 342. ஆவுடையப்பன்
258. ஆடலழகன் 300. ஆதிமூலம் 343. ஆவுடையார்
259. ஆனையரசு 301. ஆதிவாயிலார் 344. ஆழ்வாரப்பன்
260. ஆனைக்காரன் 302. ஆயர்கோன் 345. ஆழ்வார் நம்பி
261. ஆனைமுடி 303. ஆயரண்ணல் 346. ஆழ்வார்மணி
262. ஆனைமுத்து 304. ஆராவமுதன் 347. ஆழ்வார் அண்ணல்
263. ஆனைமணி 305. ஆரூரன் 348. ஆழ்வார் நாயகம்
264. ஆனைநம்பி 306. ஆரூரர் நம்பி 349. ஆழ்வாரரசு
265. ஆனைச்செல்வம் 307. ஆரூர்மணி 350. ஆழ்வார்பிள்ளை
266. ஆனைமுகம் 308. ஆரூர்முத்து 351. ஆழ்வார் மணி
267. ஆனைமுகன் 309. ஆரூர்நம்பி 352. ஆழ்வார் முத்து
268. ஆனைத்தம்பி 310. ஆரூர் நாடன் 353. ஆழ்வார் செல்வம்
269. ஆடியபாதம் 311. ஆரூர் செல்வம் 354. ஆழி
270. ஆடியசெல்வம் 312. ஆரூர் சோழன் 355. ஆழிச் செல்வம்
271. ஆடியமுத்து 313. ஆரூர் அரசு 356. ஆழிக்கண்ணன்
272. ஆடிய நாடன் 314. ஆரூர் முதல்வன் 357. ஆழியண்ணல்
273. ஆண்டி 315. ஆரூர் அமர்ந்தான் 358. ஆழிமழைக்கண்ணன்
274. ஆண்டியப்பன் 316. ஆரூர் அண்ணல் 359. ஆழியரசு
275. ஆண்டிமகன் 317. ஆலமர் செல்வன் 360. ஆழிமுத்து
276. ஆண்டித்தம்பி 318. ஆலமர் செல்வம் 361. ஆழியப்பன்
277. ஆண்டியண்ணல் 319. ஆலமர் நம்பி 362. ஆழிவாணன்
278. ஆண்டிமாறன் 320. ஆலமர் முத்து 363. ஆழிநாடன்
279. ஆண்டிவுறுவோன் 321. ஆலமர் மணி 364. ஆளப்பிறந்தான்
280. ஆண்டிமுருகன் 322. ஆலமர் முடி 365. ஆளவந்தான்
281. ஆதன் 323. ஆலமர் கண்ணன் 366. ஆளவந்தார்
282. ஆதன்நம்பி 324. ஆலமர் செஞ்சடை 367. ஆளுடையரசு
283. ஆதன்மகன் 325. ஆலமர் அரசு 368. ஆளுடைநம்பி
284. ஆதன்தந்தை 326. ஆலமர் அண்ணல் 369. ஆளுடையபிள்ளை
285. ஆதன்மாறன் 327. ஆலமர் அப்பன் 370. ஆறுமுகம்
286. ஆதன்காடன் 328. ஆலமர் நாயகன் 371. ஆறுமுகவேல்
287. ஆதன்மணி 329. ஆலமர் பிள்ளை 372. ஆறுமுகவேலன்
288. ஆதன்முத்து 330. ஆலமர் வாணன் 373. ஆறிறைவன்
289. ஆதப்பன் 331. ஆலவாயண்ணல் 374. ஆற்றலரசு
290. ஆதவன் 332. ஆலவாய்நம்பி 375. ஆற்றலரசன்

இ 500. இளங்கண்ணன்
376. இசை 438. இயற்றமிழ்நாகன் 501. இளங்கதிர்
377. இசைச்செல்வம் 439. இயற்றமிழ்முத்து 502. இளங்கதிரோன்
378. இசைச்செல்வன் 440. இயற்றமிழ் பாண்டியன் 503. இளங்கம்பன்
379. இசையரசு 441. இயற்றமிழ் சேரன் 504. இளங்கீரன்
380. இசையரசன் 442. இயற்றமிழ் சோழன் 505. இளங்குட்டுவன்
381. இசைவாணன் 443. இயற்றமிழ் வேந்தன் 506. இளங்குமரன்
382. இசைமணி 444. இயற்றமிழழகன் 507. இளங்குமணன்
383. இசையப்பன் 445. இயற்றமிழ் மதியன் 508. இளங்கோ
384. இசைநாயகம் 446. இயற்றமிழ் எழிலன் 509. இளங்கடுங்கோ
385. இசைமுத்து 447. இயற்றமிழ் பெருமான் 510. இளங்கோவேள்
386. இசைநாடன் 448. இயற்றமிழ் நெஞ்சன் 511. இளஞ்சாத்தான்
387. இசையன்பன் 449. இயற்பகை 512. இளஞ்சித்திரன்
388. இசைமுரசு 450. இயற்கையரசு 513. இளஞ்செழியன்
389. இசைகோ 451. இயற்கையரசன் 514. இளஞ்சென்னி
390. இசைக்கோவன் 452. இயற்கை நம்பி 515. இளஞ்சேட்சென்னி
391. இசைக்கோவேந்தன் 453. இயற்கையன்பன் 516. இளஞ்சேரல்
392. இசைபேரரசு 454. இயற்கைச்செல்வன் 517. இளஞ்சேரலாதன்
393. இசைமுடி 455. இயற்கையப்பன் 518. இளஞ்சூரியன்
394. இசைத்தேவன் 456. இராவணன் 519. இளஞாயிறு
395. இசைக்கண்ணன் 457. இராவணன் சேய் 520. இளநாகன்
396. இசைவேட்டன் 458. இராவணன் நம்பி 521. இளந்தத்தன்
397. இசைச்சோழன் 459. இராவணமாறன் 522. இளந்தமிழன்
398. இசைப்பாண்டியன் 460. இராவணநாகன் 523. இளந்திரையன்
399. இசைச்சேரன் 461. இராவணப் பாண்டியன் 524. இளந்தேவன்
400. இசைநம்பி 462. இராவணத் தமிழன் 525. இளம்பரிதி
401. இசைவேந்தன் 463. இராவண்ணன் 526. இளம்பெருமாள்
402. இசையரசன் 464. இரட்டைமலை 527. இளம்வழுதி
403. இசைநிதி 465. இருசப்பன் 528. இளம்பெருவழுதி
404. இசைக்குமரன் 466. இருநிதி 529. இளம்பேகன்
405. இசைமாறன் 467. இருநிதியன்பன் 530. இளம்பூதன்
406. இசைநாகன் 468. இருமதி 531. இளமகன்
407. இசைபாணன் 469. இருமதியன் 532. இளமதியன்
408. இசைகுழலன் 470. இரும்பிடர்த்தலையான் 533. இளமாறன்
409. இசையழகன் 471. இருமுடிச் சோழன் 534. இளமுருகன்
410. இசைப்பெருமாள் 472. இருங்கோவேள் 535. இளநாகன்
411. இசைமுருகன் 473. இரும்புநெஞ்சன் 536. இளவரசன்
412. இசைஎழிலன் 474. இரும்பொறை 537. இளவரசு
413. இசைநெஞ்சன் 475. இலக்கணமாறன் 538. இளவழகு
414. இசையாளன் 476. இலக்கணநம்பி 539. இளவெளிமான்
415. இசைப்பித்தன் 477. இலக்கணகுமரன் 540. இளம்பாணன்
416. இசைத்தமிழன் 478. இலக்கணவிளக்கன் 541. இளவேட்டன்
417. இசைக்கதிர் 479. இலக்கணமணி 542. இளையபெருமாள்
418. இடிமுரசு 480. இலக்கணக்கோ 543. இளையநம்பி
419. இடிமணி 481. இலக்கணன் 544. இளையான்
420. இடும்பன் 482. இலக்கியன் 545. இளையவன்
421. இடும்பையன் 483. இலக்கியமணி 546. இறைவன்
422. இடைக்கூடன் 484. இலக்கியமுத்து 547. இறையன்
423. இந்திரன் 485. இலக்கியப்பாண்டியன் 548. இறைஎழிலன்
424. இமயவரம்பன் 486. இலக்கியச்சோழன் 549. இறையவன்
425. இமையாவிழி 487. இலக்கியச்சேரன் 550. இறையரசு
426. இயக்கன் 488. இலக்கியக்குமரன் 551. இறையரசன்
427. இயலரசன் 489. இலக்கியக்கதிர் 552. இறைக்குருவன்
428. இயலிசைவாணன் 490. இலக்கியமதி 553. இறையன்பன்
429. இயற்றமிழ்நம்பி 491. இலக்கியநிதி 554. இறையடியான்
430. இயற்றமிழ்வாணன் 492. இலக்கியநம்பி 555. இறைவேட்டன்
431. இயற்றமிழ்செல்வன் 493. இலக்கியமாறன் 556. இறையவாணன்
432. இயற்றமிழரசு 494. இலக்கியகோ 557. இறைநம்பி
433. இயற்றமிழரசன் 495. இலக்கியவேந்தன் 558. இறைமணி
434. இயற்றமிழ்மணி 496. இலக்கியச்செல்வம் 559. இனியன்
435. இயற்றமிழ்மாறன் 497. இலக்கியப்பெருமாள் 560. இனியன்மாறன்
436. இயற்றமிழ்குமரன் 498. இலக்கியவேட்டன் 561. இனியன்முத்து
437. இயற்றமிழ்முருகன் 499. இலக்குவன் 562. இனியவாணன்


563. ஈகவரசு 582. ஈழமுருகன் 600. ஈழஞாயிறு
564. ஈகவரசன் 583. ஈழமணி 601. ஈழகுரு
565. ஈகையரசு 584. ஈழமுத்து 602. ஈழத்தம்பி
567. ஈகையரசன் 585. ஈழப்பாண்டியன் 603. ஈழநெஞ்சன்
568. ஈதலரசு 586. ஈழநாடன் 604. ஈழக்கதிர்
569. ஈதலரசன் 587. ஈழப்பெருமாள் 605. ஈழவண்ணன்
570. ஈவப்பன் 588. ஈழஎழிலன் 606. ஈழவேள்
571. ஈழங்கொண்டான் 589. ஈழவன் 607. ஈழநாயகம்
572. ஈழச்செல்வன் 590. ஈழநம்பி 608. ஈழவேள்
573. ஈழத்தரசு 591. ஈழவேட்டன் 609. ஈழவேல்
574. ஈழத்தாசன் 592. ஈழப்பன் 610. ஈழவேலன்
575. ஈழத்தென்றலான் 593. ஈழமலை 611. ஈழமன்னன்
576. ஈழவேந்தன் 594. ஈழமகன் 612. ஈழக்கண்ணன்
577. ஈழமாறன் 595. ஈழகுணம் 613. ஈழக்கோ
578. ஈழவாணன் 596. ஈழச்சுடர் 614. ஈழநிலவன்
579. ஈழநேயன் 597. ஈழக்கோ 615. ஈழவழகன்
580. ஈழநாகன் 598. ஈழமதி 616. ஈழச்செழியன்
581. ஈழக்குமரன் 599. ஈழமகன் 617. ஈழமொழியன்

உ 638. உதியன்
618. உலகன் 628. உலகநாயகன் 639. உதியஞ்சேரல்
619. உலகப்பன் 629. உண்மைப்பித்தன் 640. உய்யக்கொண்டான்
620. உலகநம்பி 630. உண்மைவிளம்பி 641. உய்யவந்தான்
621. உலகமுத்து 631. உணர்வரசு 642. உள்ளங்கவர்ந்தான்
622. உலகவாணன் 632. உணர்வரசன் 643. உறங்காப்புலி
623. உலகையன் 633. உலகிறை 644. உறையூர்நம்பி
624. உலகமுதல்வன் 634. உலகிறைவன் 645. உறையூர்முத்து
625. உலகளந்தான் 635. உயர்வரசு 646. உறையூர்வாணன்
626. உமையொருபாகன் 636. உயர்வரசன் 647. உறையூர்சோழன்
627. உலக ஊழியன் 637. உயிரோவியன் 648. உறந்தையரசு


649. ஊழிமுதல்வன் 651. ஊருணியப்பன் 653. ஊரவன்
650. ஊரப்பன் 652. ஊமையத்தேவன் 654. ஊன்பொதிபசுங்குடையான்


655. எழில் 665. எழிலரசன் 675. எண்குணத்தான்
656. எழிலன் 666. எழிலிறைவன் 676. எண்குணன்
657. எழிலன்பன் 667. எழிலோவியன் 677. எப்போதும் வென்றான்
658. எழில்வேந்தன் 668. எழிற்செல்வன் 678. எம்பெருமான்
659. எழில்வாணன் 669. எழிற்நிலவன் 679. எயினன்
660. எழில்முத்து 670. எழினி 680. எரியீட்டி
661. எழில்நம்பி 671. எழுஞாயிறு 681. எரியேந்தி
662. எழிலமுதன் 672. எழுத்தறியும்பெருமாள் 682. எரிசுடர்
663. எழில்முதல்வன் 673. எறிபத்தன் 683. எல்லன்
664. எழிலரசு 674. என்றுமிளையான் 684. எழுகதிர்

ஏ 711. ஏழிசைத்தேவன்
685. ஏந்தல் 700. ஏழிசைச்சோழன் 712. ஏழிசைப்புலி
686. ஏறும்பெருமாள் 697. ஏழிசைநாடன் 713. ஏழிசைத்தலைமகன்
687. ஏழிசைநம்பி 698. ஏழிசைமாறன் 714. ஏழிசைநாயகன்
688. ஏழிசையன்பன் 699. ஏழிசைச்சேரன் 715. ஏழிசைப்பித்தன்
689. ஏழிசைக்கோ 700. ஏழிசைச்சோழன் 716. ஏழிசைமதி
690. ஏழிசையரசன் 701. ஏழிசையப்பன் 717. ஏழிசைநிதி
691. ஏழிசைமன்னன் 702. ஏழிசைமுத்து 718. ஏழிசையரசு
692. ஏழிசைவேந்தன் 703. ஏழிசைமாலை 719. ஏழிசை ஞாயிறு
693. ஏழிசைநம்பி 704. ஏழிசைநிலவன் 720. ஏழிசைக்குமரன்
694. ஏழிசைவாணன் 705. ஏழிசைச்சுடர் 721. ஏழிசைமுருகன்
695. ஏழிசைச்செல்வன் 706. ஏழிசைக்கதிர் 722. ஏழிசைமுரசு
696. ஏழிசைமுதல்வன் 707. ஏழிசைக்காவலன் 723. ஏழிசைத்தம்பி
697. ஏழிசைநாடன் 708. ஏழிசையேந்தி 724. ஏலேலன்
698. ஏழிசைமாறன் 709. ஏழிசைநாயகம் 725. ஏழுமலை
699. ஏழிசைச்சேரன் 710. ஏழிசைக்கொண்டான் 726. ஏனாதி


727. ஐயனார் 732. ஐயனாரிதன் 737. ஐயாபிள்ளை
728. ஐயப்பன் 733. ஐயடிகள் காடவர்கோன் 738. ஐயாமுத்து
729. ஐந்தவித்தன் 734. ஐயண்ணன் 739. ஐயாவு
730. ஐந்தெழுத்தன் 735. ஐயாக்கண்ணு 740. ஐயாரப்பன்
731. ஐயன்பெருமாள் 736. ஐயாக்குட்டி


741. ஒட்டக்கூத்தன் 748. ஒளிஎழிலன் 755. ஒலியுருவன்
742. ஒப்பிலியப்பன் 749. ஒளிச்செல்வன் 756. ஒளியன்
743. ஒலிச்செங்கோ 750. ஒளிநம்பி 757. ஒளியவன்
744. ஒலியரசன் 751. ஒளித்தேவன் 758. ஒளியோவியன்
745. ஒலியழகன் 752. ஒளிமுதல்வன் 759. ஒளிமலரவன்
746. ஒலிமுழக்கன் 753. ஒப்பிலழகு 760. ஒற்றியூர்நம்பி
747. ஒளியிறை 754. ஒப்பிலாமணி


761. ஓரி 770. ஓவியஅரசு 779. ஓவியமுதல்வன்
762. ஓரம்போகி 771. ஓவியவாணன் 780. ஓவிய அன்பன்
763. ஓதலாந்தை 772. ஓவியச்சுடர் 781. ஓவியப்பெருமாள்
764. ஓதலன்பன் 773. ஓவியக்கதிர் 782. ஓவியவண்ணன்
765. ஓவியன் 774. ஓவியநிலவன் 783. ஓவியக்கண்ணன்
766. ஓவியச்செல்வன் 775. ஓவியமதியன் 784. ஓவியவேல்
767. ஓவியநம்பி 776. ஓவியநிதி 785. ஓவியவேலன்
768. ஓவியமுத்து 777. ஓவியக்குமரன் 786. ஓவியத்தேவன்
769. ஓவியஎழிலன் 778. ஓவியநாடன்

ஒள
787. ஒளவையாரப்பன் 789. ஒளவைவாணன் 791. ஒளவையன்பன்
788. ஒளவைநம்பி 790. ஒளவையரசு


792. கக்கன் 865. கரும்பாளி 938. கலைமதி
793. கங்கைகொண்டான் 866. கரும்புநெஞ்சன் 939. கலைநாடன்
794. கச்சியப்பன் 867. கருமணி 940. கலைக்கண்ணன்
795. கட்டழகன் 868. கருமுகில் 941. கலைகொண்டான்
796. கடம்பன் 869. கருமுத்து 942. கலைவீரன்
797. கடல்வண்ணன் 870. கருவூர்த்தேவன் 943. கலைபிரான்
798. கடலழகன் 871. கரூர் நம்பி 944. கலையழகன்
799. கடல்பெருமாள் 872. கருவூர் முத்து 945. கலையப்பன்
800. கடலப்பன் 873. கருவூர்வாணன் 946. கலைவள்ளல்
801. கடல்வீரன் 874. கருவூர்பாணன் 947. கலைக்காலன்
802. கடற்கரை 875. கருவூர்ச்சேரன் 948. கலைமாணிக்கம்
803. கடாரங்கொண்டான் 876. கருவூரான் 949. கலையொளி
804. கடிகைமுத்து 877. கருவைநாயகம் 950. கலையன்பன்
805. கடுங்கொண் 878. கல்லன் 951. கலையண்ணன்
806. கடுமான்கிள்ளி 879. கல்லாடன் 952. கலைவளத்தான்
807. கடையப்பன் 880. கல்விச்செல்வன் 953. கலைவளவன்
808. கண்ணன் 881. கல்விநாயகம் 954. கவித்தேவன்
809. கண்ணன்நம்பி 882. கல்விமுத்து 955. கவிமுத்து
810. கண்ணன்சேந்தன் 883. கல்விவாணன் 956. கவிநிதி
811. கண்ணப்பன் 884. கல்விக்கோன் 957. கவிமதி
812. கண்ணபிரான் 885. கல்வியரசு 958. கவிச்செல்வம்
813. கண்ணபெருமாள் 886. கல்விப்பெருமாள் 959. கவிவாணன்
814. கண்ணழகன் 887. கல்விக்கண்ணன் 960. கவிநிலவு
815. கண்ணாயிரம் 888. கல்விநிதி 961. கவிநிலவன்
816. கண்ணியன் 889. கல்விமதி 962. கவிக்கோ
817. கண்ணையன் 890. கல்வியப்பன் 963. கவிக்கோவன்
818. கண்ணுதல் 891. கல்விவேள் 964. கவியரசு
819. கண்ணுடையப்பன் 892. கல்விக்கோ 965. கவியரசன்
820. கண்ணுடைவள்ளல் 893. கல்விச்செழியன் 966. கவிவேந்தன்
821. கண்ணுக்கினியான் 894. கல்விகொண்டான் 967. கவிப்பெருமாள்
822. கண்ணங்கொற்றன் 895. கல்விமணி 968. கவிவளவன்
823. கணிகண்ணன் 896. கல்விக்காவலன் 969. கவியண்ணன்
824. கணியன்பூங்குன்றன் 897. கல்விவளவன் 970. கவியண்ணல்
825. கதிரரசன் 898. கல்விப்பித்தன் 971. கவியன்பன்
826. கதிரவன் 899. கல்விநெறியன் 972. கவியொளி
827. கதிர்காமன் 900. கல்விநெஞ்சன் 973. கவிமாரி
828. கதிர்நிலவன் 901. கலியன் 974. கவித்தங்கம்
829. கதிர்மதியன் 902. கலிதீர்த்தான் 975. கவியமுதன்
830. கதிர்வாணன் 903. கலிப்பகை 976. கவிநாடன்
831. கதிர்வேல் 904. கலியபெருமாள் 977. கவிகொண்டான்
832. கதிர்வேலன் 905. கலையரசன் 978. கவியழகன்
833. கதிரழகன் 906. கலைக்கோ 979. கவியப்பன்
834. கதிரன்பன் 907. கலைக்கோன் 980. கவிவள்ளல்
835. கதிரொளி 908. கலைக்கோவன் 981. கவிமணி
836. கதிரைவேல் 909. கலைச்செழியன் 982. கவிமாணிக்கம்
837. கந்தன் 910. கலைச்செல்வன் 983. கவிக்கண்ணன்
838. கந்தவேல் 911. கலைமுத்து 984. கவியண்ணல்
839. கந்தவேள் 912. கலைவாணன் 985. கவிபொழிலன்
840. கந்தவேலன் 913. கலைநம்பி 986. கவிமுகிலன்
841. கந்தப்பன் 914. கலைநெஞ்சன் 987. கவிவண்ணன்
842. கந்தையன் 915. கலைநெறிஞன் 988. கவிமன்னன்
843. கப்பற்செல்வன் 916. கலையெழிலன் 989. கவிக்கூத்தன்
844. கபிலன் 917. கலைநம்பி 990. கவிநெஞ்சன்
845. கம்பன் 918. கலைக்கூத்தன் 991. கவிமுத்து
846. கயமன் 919. கலைத்தம்பி 992. கவிமகன்
847. கயல்நாட்டான் 920. கலைநாயகம் 993. கவிவேல்
848. கயற்கண்ணன் 921. கலைமகன் 994. கவிவேள்
849. கரிகால்சோழன் 922. கலைமணி 995. கவிமுடி
850. கரிகால்வளவன் 923. கலைமன்னன் 996. கழற்சிங்கன்
851. கரிகால்பெருவளத்தான் 924. கலைமுதல்வன் 997. கழாத்தலை
852. கரிகாலன் 925. கலைவண்ணன் 998. கழைமுத்து
853. கருங்குழலான் 926. கலைவேந்தன் 999. களஞ்சியம்
854. கருப்பன் 927. கலைவேல் 1000. கள்ளபிரான்
855. கருப்பையன் 928. கலைவேள் 1001. கள்ளழகன்
856. கருப்பையா 929. கலைஞன் 1002. கள்ளழகர்
857. கருப்பண்ணன் 930. கலையன் 1003. கறவைச்செல்வன்
858. கருத்தன் 931. கலைத்தேவன் 1004. கன்னல்
859. கருத்தழகன் 932. கலைபொழிலன் 1005. கன்னல்செல்வல்
860. கருத்தாழன் 933. கலைமாரி 1006. கன்னியப்பன்
861. கருத்தான் 934. கலையமுதன் 1007. கன்னையன்
862. கருத்தையன் 935. கலைநிலவன் 1279. கட்டியப்பன்
863. கருத்தையா 936. கலைப்பெருமாள் 1280. கட்டிமுத்து
864. கரும்பாயிரம் 937. கலைநிதி 1281. கட்டிமணி

கா 1094. காவிரிக்கண்ணன்
1008. காஞ்சியப்பன் 1051. காத்தான் 1095. காவிரியண்ணல்
1009. காஞ்சிவேந்தன் 1052. காத்தையன் 1096. காவிரிப்பெருமாள்
1010. காஞ்சிவாணன் 1053. காத்தபெருமாள் 1097. காவிரிநம்பி
1011. காஞ்சிநிதி 1054. காத்தமுத்து 1098. காவிரிக்கோவன்
1012. காஞ்சிமதி 1055. காத்தமணி 1099. காவிரிச்செழியன்
1013. காஞ்சிநாடன் 1056. காத்தவீரன் 1100. காவிரித்தேவன்
1014. காஞ்சிமுத்து 1057. காத்தத்தேவன் 1101. காவிரிகாவலன்
1015. காஞ்சிநம்பி 1058. காத்தவேல் 1102. காவிரிநெஞ்சன்
1016. காஞ்சிமொழியான் 1059. காந்தன் 1103. காவிரிநாயகம்
1017. காஞ்சிக்கோ 1060. காந்தி 1104. காவிரித்தம்பி
1018. காஞ்சியூரன் 1061. காமன் 1105. காவிரிப்பித்தன்
1019. காஞ்சியண்ணல் 1062. காய்சின வழுதி 1106. காவிரிமுதல்வன்
1020. காஞ்சிப்பெருமாள் 1063. காயாமலர்வண்ணன் 1107. காவிரிநிதி
1021. காஞ்சித்தேவன் 1064. காயாமலர்கண்ணன் 1108. காவிரிமதி
1022. காஞ்சிக்காவலன் 1065. காயாமலர்மணி 1109. காவிரித்தேன்
1023. காஞ்சிமணி 1066. காயாமலர்முத்து 1110. காவிரிவேள்
1024. காஞ்சிமுதல்வன் 1067. காயாமலர்பெருமாள் 1111. காவிரிவேலன்
1025. காஞ்சிவண்ணன் 1068. காயாமலர்கண்ணல் 1112. காவிரிஎழிலன்
1026. காஞ்சிவேல் 1069. காயாமலர்முடி 1113. காவிரியன்பன்
1027. காஞ்சிவேள் 1070. காயாமலர் தேவன் 1114. காவிரியமுதன்
1028. காஞ்சிக்கனி 1071. காயாமலர்வாணன் 1115. காவிரியப்பன்
1029. காஞ்சிப்பல்லவன் 1072. காயாமலர்கோ 1116. காவிரிகொண்டான்
1030. காஞ்சிமாறன் 1073. காயாமலர்முகிலன் 1117. காவிரிக்கன்னல்
1031. காஞ்சிக்கன்னல் 1074. காயாமலர்மேனியன் 1118. காவிரிசிங்கன்
1032. காஞ்சிமன்னன் 1075. கார்மேகம் 1119. காவிரிப்புலி
1033. காஞ்சித்தமிழன் 1076. கார்மேனி 1120. காவிரிகண்டன்
1034. காஞ்சிநாதன் 1077. கார்முகிலன் 1121. காவிரியழகன்
1035. காஞ்சிக்கோ 1078. கார்வண்ணன் 1122. காவிரிவள்ளல்
1036. காஞ்சிக்கண்ணன் 1079. கார்வாணன் 1123. காவிரிமாணிக்கம்
1037. காஞ்சிமலை 1080. காரி 1124. காழியப்பன்
1038. காஞ்சிமுடி 1081. காரிக்கண்ணன் 1125. காழியர்கோ
1039. காஞ்சிப்பூ 1082. காரிக்கிழான் 1126. காழியர்கோன்
1040. காஞ்சிசெல்வன் 1083. காரிமுத்து 1127. காளகண்டன்
1041. காஞ்சிநாயகம் 1084. காவிரிச்செல்வன் 1128. காளத்தி
1042. காஞ்சித்தேவன் 1085. காவிரிநாடன் 1129. காளத்தியப்பன்
1043. காஞ்சிக்கிழார் 1086. காவிரிவேந்தன் 1130. காளிமுத்து
1044. காஞ்சிஎழிலன் 1087. காவிரிமன்னன் 1131. காளியண்ணன்
1045. காஞ்சிவேலன் 1088. காவிரிவாணன் 1132. காளியப்பன்
1046. காஞ்சிமாணிக்கம் 1089. காவிரிமுத்து 1133. காளிக்கூத்தன்
1047. காஞ்சி 1090. காவிரிமணி 1134. காளிங்கன்
1048. காடவன் 1091. காவிரிச்சோழன் 1135. காளிங்கராயன்
1049. காடவன்கோ 1092. காவிரிக்கோ 1136. காளையன்
1050. காடவர்கோன் 1093. காவிரிமுடி 1137. காளையப்பன்

கி
1138. கிள்ளி 1140. கிள்ளிவேள்
1139. கிள்ளிக்கோ 1141. கிழான்

கீ
1142. கீரன்

கு

1143. குஞ்சன் 1184. குமரிக்காவலன் 1225. குறளரசன்
1144. குஞ்சரன் 1185. குமரிக்கோ 1226. குறளன்பன்
1145. குஞ்சப்பன் 1186. குமரிக்கோவன் 1227. குறள்நம்பி
1146. குஞ்சியழகன் 1187. குமரிப்பெருமாள் 1228. குறள்வேந்தன்
1147. குட்டுவன் 1188. குமரிக்கண்ணன் 1229. குறள்வேலன்
1148. குட்டுவன்கோதை 1189. குமரிநெஞ்சன் 1230. குறிஞ்சி
1149. குட்டவன் இரும்பொறை 1190. குமரிமொழியான் 1231. குறிஞ்சி அரசன்
1150. குட்டுவன்சேரல் 1191. குமரிநாயகம் 1232. குறிஞ்சிஎழிலன்
1151. குட்டுவன்கீரன் 1192. குமரிநிலவன் 1233. குறிஞ்சிச் செல்வன்
1152. குடியரசு 1193. குமரிநிதியன் 1234. குறிஞ்சித்தமிழன்
1153. குணவழகன் 1194. குமரிமதியன் 1235. குறிஞ்சித்தேவன்
1154. குணக்கடலான் 1195. குமணன் 1236. குறிஞ்சிநெஞ்சன்
1155. குணவீரன் 1196. குயிலன் 1237. குறிஞ்சிப்பித்தன்
1156. குணப்பாண்டியன் 1197. குருவன் 1238. குறிஞ்சி நாயகன்
1157. குப்பன் 1198. குருகூர்நம்பி 1239. குறிஞ்சி முதல்வன்
1158. குப்பமுத்து 1199. குருவப்பன் 1240. குறிஞ்சிவண்ணன்
1159. குமரன் 1200. குலச்சிறை 1241. குறிஞ்சிவாணன்
1160. குமரய்யன் 1201. குலச்சிறையான் 1242. குறிஞ்சிவேல்
1161. குமரய்யா 1202. குலவாணன் 1243. குறிஞ்சிவேலன்
1162. குமரகுரு 1203. குலமணி 1244. குறிஞ்சிவேள்
1163. குமரகுருபரன் 1204. குலமுத்து 1245. குறிஞ்சிகோ
1164. குமரப்பன் 1205. குலமாணிக்கம் 1246. குறிஞ்சிமுத்து
1165. குமரப்பா 1206. குலக்கொழுந்து 1247. குறிஞ்சிமணி
1166. குமரவேல் 1207. குலநாயகம் 1248. குறிஞ்சிமணத்தன்
1167. குமரவேலன் 1208. குலநிதியன் 1249. குறுவழுதி
1168. குமரவேள் 1209. குலமதியன் 1250. குறும்பியன்
1169. குமரித்தமிழன் 1210. குலவேள் 1251. குற்றாலம்
1170. குமரிநாடன் 1211. குலப்பாண்டியன் 1252. குற்றாலநாயகம்
1171. குமரிவேந்தன் 1212. குழந்தை 1253. குற்றாலச்செல்வன்
1172. குமரிக்கண்டன் 1213. குழந்தைவேல் 1254. குற்றால வேலன்
1173. குமரிமுத்து 1214. குள்ளப்பன் 1255. குற்றாலவேந்தன்
1174. குமரிமணி 1215. குறள்நெறியன் 1256. குற்றாலமணி
1175. குமரியரசு 1216. குறளடியான் 1257. குற்றாலதேவன்
1176. குமரியரசன் 1217. குறள்மணி 1258. குற்றாலபெருமாள்
1177. குமரிவீரன் 1218. குறள்முத்து 1259. குற்றாலஅண்ணல்
1178. குமரிவாணன் 1219. குறள்வாணன் 1260. குற்றாலநாடன்
1179. குமரிச்செல்வன் 1220. குறள்மணத்தன் 1261. குற்றாலக்கூத்தன்
1180. குமரியண்ணல் 1221. குறளமுதன் 1262. குற்றாலக்கண்ணன்
1181. குமரியன்பன் 1222. குறளெழிலன் 1263. குன்றக்கோ
1182. குமரியமுதன் 1223. குறளோவியன் 1264. குன்றத்துரான்
1183. குமரியெழிலன் 1224. குறளரசு 1265. குன்றத்துர்கிழார்

கூ

1266. கூடல்நகரோன் 1271. கூத்தபெருமாள் 1276. கூரத்தாழ்வான்
1267. கூடலப்பன் 1272. கூத்தரசு 1277. கூன்பாண்டியன்
1268. கூத்தப்பன் 1273. கூத்தரசன் 1278. கூற்றுதைத்தோன்
1269. கூடற்கோ 1274. கூத்தன்
1270. கூத்தபிரான் 1275. கூர்வேலன்

கே

1282. கேளப்பன் 1283. கேடிலியப்பன்

கொ

1284. கொங்குவேள் 1300. கொல்லியதியன் 1316. கொன்றைவாணன்
1285. கொங்குநாடன் 1301. கொல்லியப்பன் 1317. கொன்றைக்கோ
1286. கொங்குமுத்து 1302. கொல்லிவேள் 1318. கொன்றைவேந்தன்
1287. கொங்குமணி 1303. கொழுந்து 1319. கொன்றைமுத்து
1288. கொங்குத்தங்கம் 1304. கொளஞ்சியப்பன் 1320. கொன்றைத்தேவன்
1289. கொண்டல்வண்ணன் 1305. கொளஞ்சியரசன் 1321. கொன்றைக்கூத்தன்
1290. கொண்டல்வாணன் 1306. கொளஞ்சியண்ணல் 1322. கொன்றைவேலன்
1291. கொண்டல்கோ 1307. கொளங்சியழகன் 1323. கொன்றைப்பெருமாள்
1292. கொண்டல்மணி 1308. கொளஞ்சிமுத்து 1324. கொன்றையப்பன்
1293. கொண்டல்முத்து 1309. கொற்கைத்துறைவன் 1325. கொன்றைவளவன்
1294. கொண்டல்வேலன் 1310. கொற்கைப் பாண்டியன் 1326. கொன்றையரசன்
1295. கொண்டல்தேவதை 1311. கொற்கைமாறன் 1327. கொன்றைசூடன்
1296. கொண்டல்செல்வன் 1312. கொற்கைமுத்து 1328. கொன்றையன்பன்
1297. கொல்லிக்கோ 1313. கொற்கைவேலன் 1329. கொன்றைச்செல்வன்
1298. கொல்லிமலைநாடன் 1314. கொற்றவன் 1330. கொன்றையண்ணல்
1299. கொல்லி இரும்பொறை 1315. கொன்றைநாடன்

கோ

1331. கோச்சடை 1344. கோடியப்பன் 1357. கோவைநாயகம்
1332. கோச்சடையன் 1345. கோலப்பன் 1358. கோவையப்பன்
1333. கோச்செங்கட்சோழன் 1346. கோவலன் 1359. கோவைமகன்
1334. கோச்செங்கணன் 1347. கோவிந்தன் 1360. கோவைநம்பி
1335. கோட்புலி 1348. கோயில்பிள்ளை 1361. கோவைவேலன்
1336. கோட்புலிநாயனார் 1349. கோவேந்தன் 1362. கோவைகொண்டான்
1337. கோப்பெருநற்கிள்ளி 1350. கோவைவாணன் 1363. கோவையண்ணல்
1338. கோப்பெருஞ்சடையன் 1351. கோவைச்செல்வன் 1364. கோவைக்கூத்தன்
1339. கோப்பெருஞ்சோழன் 1352. கோவைக்கோ 1365. கோவைகாத்தான்
1340. கோமகன் 1353. கோவைத்தம்பி 1366. கோதைமார்பன்
1341. கோபாலன் 1354. கோவைமுத்து 1367. கோதைமாறன்
1342. கோமதிநாயகன் 1355. கோவைவேல் 1368. கோனேரியப்பன்
1343. கோமான் 1356. கோவையரசு

கை

1369. கைலைமலை 1374. கைலைக்கோ 1379. கைலைநாயகம்
1370. கைலைக்கோ 1375. கைலைமாறன் 1380. கைலையண்ணல்
1371. கைலைமன்னன் 1376. கைலையப்பன் 1381. கைலைநாடன்
1372. கைலைவேந்தன் 1377. கைலைச்செல்வன் 1382. கைலையரசன்
1373. கைலைக்கூத்தன் 1378. கைலைபெருமாள்

1383. சக்கரை 1390. சங்கண்ணன் 1397. சடையப்பன்
1384. சக்கரையப்பன் 1391. சங்குத்தேவன் 1398. சடையன்
1385. சக்கரைத்தேவன் 1392. சங்கிலித்தேன் 1399. சந்தனம்
1386. சங்கு 1393. சங்குப்பிள்ளை 1400. சரவணன்
1387. சங்குப்பன் 1394. சங்கேந்தி 1401. சரவணத்தமிழன்
1388. சங்குமாலை 1395. சட்டையப்பன் 1402. சரவணப்பெருமாள்
1389. சங்கண்ணல் 1396. சடை 1403. சரவணமுத்து

சா

1404. சாத்தன் 1406. சாத்தையா 1408. சாத்தப்பா
1405. சாத்தையன் 1407. சாத்தப்பன்

சி

1409. சிங்கன் 1442. சிலம்பரசன் 1475. சிறைவாணன்
1410. சிங்கண்ணன் 1443. சிலம்புச்செல்வன் 1476. சிறைக்காத்தான்
1411. சிங்கமுத்து 1444. சிலம்புக்கூத்தன் 1477. சின்னப்பா
1412. சிங்கப்பன் 1445. சிலம்புமுத்து 1478. சின்னப்பன்
1413. சிங்கத்தேவன் 1446. சிலம்புமணி 1479. சின்னபாண்டி
1414. சித்தன் 1447. சிலைமாறன் 1480. சின்னையன்
1415. சித்தையன் 1448. சிலையழகன் 1481. சின்னையா
1416. சித்தையா 1449. சிவன் 1482. சின்னத்தம்பி
1417. சித்திரன் 1450. சிவக்கரந்தன் 1483. சின்னக்கண்ணன்
1418. சித்திரமாறன் 1451. சிவமணி 1484. சின்னக்கன்று
1419. சித்திரக்கண்ணன் 1452. சிவமுத்து 1485. சின்னக்குட்டி
1420. சித்திரசெல்வன் 1453. சிவத்தம்பி 1486. சின்னாண்டார்
1421. சித்திரவண்ணன் 1454. சிவக்குமரன் 1487. சின்னாண்டான்
1422. சித்திரவேல் 1455. சிவநேயன் 1488. சின்னபிள்ளை
1423. சித்திரக்கோ 1456. சிவமுருகன் 1489. சின்னவீரன்
1424. சித்திரநிதி 1457. சிவபெருமாள் 1490. சின்னான்
1425. சித்திரமிதி 1458. சிவநிதி 1491. சிவநெறிச்செல்வன்
1426. சித்திரமுத்து 1459. சிவமதி 1492. சிவநெறிமுத்து
1427. சித்திரமலை 1460. சிவமலை 1493. சிவநெறிவேலன்
1428. சித்திரமாலை 1461. சிவமாலை 1494. சிவநெறித்தம்பி
1429. சித்திரதேவன் 1462. சிவக்கூத்தன் 1495. சிவநெறித்தேவன்
1430. சித்திரசித்தன் 1463. சிவநாயகம் 1496. சிவநெறிமுருகன்
1431. சித்திரமணி 1464. சிவமாறன் 1497. சிவநெறிமணி
1432. சித்திரவேலன் 1465. சிவக்கண்ணன் 1498. சிவநெறிக்கண்ணன்
1433. சிந்தன் 1466. சிவசித்தன் 1499. சிவநெறியரசு
1434. சிந்தனைச்செல்வன் 1467. சிவவேல் 1500. சிவநெறியான்
1435. சிந்தனைவாணன் 1468. சிவனடியான் 1501. சிவநெறித் தொண்டன்
1436. சிந்தனைக்கூத்தன் 1469. சிற்றம்பலம் 1502. சிவநெறிநேயன்
1437.சிந்தனைப்பெருமாள்/சித்தன் 1470. சிற்றரசு 1503. சிவநெறிபெருமாள்
1438. சிந்தனைமாறன் 1471. சிற்றரசன் 1504. சிவநெறிக்குமரன்
1439. சிந்தனைவேள் 1472. சிற்றரையன்
1440. சிந்தனைவீரன் 1473. சிறுத்தொண்டன்
1441. சிலம்பன் 1474. சிறைச்செல்வன்

சீ

1505. சீத்தலைச்சாத்தன் 1507. சீர்கலைவண்ணன்
1506. சீமான் 1508. சீராளன்

சு

1509. சுடலைமுத்து 1512. சுடலைக்காத்தான் 1515. சுரும்பியன்
1510. சுடலையாண்டி 1513. சுடர்மணி 1516. சுருளிவேல்
1511. சுடலையப்பன் 1514. சுடரொளி 1517. சுருளிவேலன்

சூ

1518. சூடாமணி 1523. சூரியமணி 1528. சூரியச்செல்வன்
1519. சூர்ப்புலி 1524. சூரியவண்ணன் 1529. சூரியமாறன்
1520. சூரியன் 1525. சூரியப்பெருமாள் 1530. சூரியவாணன்
1521. சூரியகாந்தன் 1526. சூரியமாலை 1531. சூளாமணி
1522. சூரியமுத்து 1527. சூரியக்கண்ணன்

செ

1532. செங்கதிர் 1565. செந்தமிழ் 1598. செம்முத்து
1533. செங்கதிர்வாணன் 1566. செந்தமிழன் 1599. செம்மல்
1534. செங்கண்ணன் 1567. செந்தமிழன்பன் 1600. செம்மலை
1535. செங்கணான் 1568. செந்தமிழ்செல்வன் 1601. செம்மனச்செல்வன்
1536. செங்கனி 1569. செந்தமிழ்ச்சேய் 1602. செல்லன்
1537. செங்கனிவாயன் 1570. செந்தமிழ்வேங்கை 1603. செல்லப்பன்
1538.செங்கனிவாய்ப்பெருமாள் 1571. செந்தில் 1604. செல்லப்பா
1539. செங்குன்றன் 1572. செந்திலரசன் 1605. செல்லையா
1540. செங்கீரன் 1573. செந்திலழகன் 1606. செல்லத்தம்பி
1541. செங்கோடன் 1574. செந்தில் இறைவன் 1607. செல்லபாண்டியன்
1542. செங்கோட்டுவேலன் 1575. செந்தில் எழிலன் 1608. செல்வபாண்டியன்
1543. செங்கோ 1576. செந்தில் குமரன் 1609. செல்லமுத்து
1544. செங்கோன் 1577. செந்தில் செல்வன் 1610. செல்லக்கண்ணன்
1545. செஞ்சொற்கோ 1578. செந்தில் தம்பி 1611. செல்லக்கண்ணு
1546. செஞ்சொல்அழகன் 1579. செந்தில்தேவன் 1612. செல்லப்பிள்ளை
1547. செஞ்சொல்எழிலன் 1580. செந்தில் நம்பி 1613. செல்லப்பெருமாள்
1548. செஞ்சொல்மாறன் 1581. செந்தில்மகன் 1614. செல்வம்
1549. செஞ்சூரியன் 1582. செந்தில்முருகன் 1615. செல்வமணி
1550. செந்நாப்புலவன் 1583. செந்தில்முகிலன் 1616. செல்வக்குமரன்
1551. செந்நெறி 1584. செந்தில் முதல்வன் 1617. செல்வக்கடுங்கோ
1552. செந்நெறிக்குமரன் 1585. செந்தில்வண்ணன் 1618.செல்வக்கடுங்கோவாழியாதன்
1553. செந்நெறிச்செல்வன் 1586. செந்தில்வாணன் 1619. செல்வநாயகம்
1554. செந்நெறித்தம்பி 1587. செந்தில்வேல் 1620. செவ்வேல்
1555. செந்நெறிவாணன் 1588. செந்தில்வேலன் 1621. செவ்வேலன்
1556. செந்நெறித்தேவன் 1589. செந்தாமரை 1622. செவ்வேள்
1557. செந்நெறிநம்பி 1590. செந்தாமரைக்கண்ணன் 1623. செவ்வண்ணன்
1558. செந்நெறிப்பித்தன் 1591. செந்தேவன் 1624. செவ்வைச்சூடுவார்
1559. செந்நெறிமுருகன் 1592. செம்பரிதி 1625. செழியன்
1560. செந்நெறிமுகிலன் 1593. செம்பியன் 1626 செழியதரையன்
1561. செந்நெறிவண்ணன் 1594. செம்பியர்கோ
1562. செந்நெறிவளவன் 1595. செம்பியன்வேல்
1563. செந்நெறிவேல் 1596. செம்மேனி
1564. செந்நெறிவேலன் 1597. செம்மணி

சே

1627. சேக்கிழார் 1632. சேயோன் 1637. சேரவேள்
1628. சேந்தன் 1633. சேரன் 1638. சேவற்கொடியோன்
1629. சேப்பெருமாள் 1634. சேரல்இரும்பொறை 1639. சேவற்கொடிவேல்
1630. சேரமான் 1635. சேரலன் 1640. சேவற்கொடிகுமரன்
1631. சேரமான்பெருமான் 1636. சேரலாதன் 1641. சேவற்கொடி முருகன்

சொ

1642. சொக்கன் 1645. சொல்லழகன் 1648. சொற்கோ
1643. சொக்கப்பா 1646. சொல்லின்செல்வன்
1644. சொக்கப்பன் 1647. சொல்விளங்கும்பெருமாள்

சோ

1649. சோலைமுத்து 1652. சோலையப்பன் 1655. சோழன்
1650. சோலைமலை 1653. சோலைசாத்தான் 1656. சோழபாண்டியன்
1651. சோலைமணி 1654. சோலைவாணன்
ஞா

1657. ஞாயிறு 1660. ஞானி 1663. ஞானசூரியன்
1658. ஞாயிறன் 1661. ஞானன் 1664. ஞானச்செல்வன்
1659. ஞாயிற்றுச்செல்வன் 1662. ஞானம்

1665. தங்கராசன் 1700. தமிழ்க்கிழான் 1735. தமிழ்ப்பித்தன்
1666. தங்கப்பன் 1701. தமிழ்க்குடிமகன் 1736. தமிழ்வளவன்
1667. தங்கல்பழம் 1702. தமிழ்ச்செல்வம் 1737. தமிழ்வாணன்
1668. தங்கபாண்டியன் 1703. தமிழ்ச்செல்வன் 1738. தமிழ்மன்னன்
1669. தங்கவேல் 1704. தமிழ்ச்சேரன் 1739. தமிழ்வேந்தன்
1670. தங்கவேலன் 1705. தமிழ்ச்சித்தன் 1740. தமிழ்வேள்
1671. தங்கையன் 1706. தமிழ்க்கூத்தன் 1741. தமிழ்வேலன்
1672. தங்கத்தம்பி 1707. தமிழ்ஊழியன் 1742. தமிழ்வேள்
1673. தங்கமணி 1708. தமிழ்மணி 1743. தமிழடியான்
1674. தங்கமுத்து 1709. தமிழ்மாறன் 1744. தமிழண்ணல்
1675. தஞ்சைவாணன் 1710. தமிழ்முடி 1745. தமிழப்பன்
1676. தண்டமிழ்ப்பித்தன் 1711. தமிழ்வென்றி 1746. தமிழய்யா
1677. தண்டமிழ்வாணன் 1712. தமிழ்மல்லன் 1747. தமிழரசன்
1678. தண்டமிழ்முத்து 1713. தமிழ்வேலன் 1748. தமிழரிமா
1679. தண்டமிழ்மணி 1714. தமிழ்த்தென்றல் 1749. தமிழ்மல்லன்
1680. தண்டமிழ்பித்தன் 1715. தமிழ்த்தும்பி 1750. தமிழழகன்
1681. தண்ணொளி 1716. தமிழ்த்தம்பி 1751. தமிழறியும்பெருமாள்
1682. தண்ணொளியன் 1717. தமிழ்த்தொண்டன் 1752. தமிழன்பன்
1683. தண்ணளி 1718. தமிழ்த்தேறல் 1753. தமிழாளன்
1684. தண்மதியன் 1719. தமிழ்மறை 1754. தவமணி
1685. தணிகைச்செல்வன் 1720. தமிழ்மறையான் 1755. தவமணியரசன்
1686. தணிகைமணி 1721. தமிழ்நாவன் 1756. தவமணிமுத்து
1687. தணிகைமுத்து 1722. தமிழ்நாடன் 1757. தளவாய்
1688. தணிகைமலை 1723. தமிழ்நிலவன் 1758. தனிக்கொடி
1689. தணிகைவேல் 1724. தமிழ்நெஞ்சன் 1759. தன்னொளி
1690. தணிகைவேள் 1725. தமிழ்நேயன் 1760. தன்மானம்
1691. தத்தன் 1726. தமிழ்ப்பித்தன்
1692. தம்பிமுத்து 1727. தமிழ்வண்ணன்
1693. தம்பிரான் 1728. தமிழ்ப்புனல்
1694. தம்பிரான்தோழன் 1729. தமிழ்எழிலன்
1695. தமிழரசன் 1730. தமிழ்நம்பி
1696. தமிழ்க்கதிர் 1731. தமிழ்த்தேவன்
1697. தமிழ்க்கனல் 1732. தமிழ்மகன்
1698. தமிழ்க்கடல் 1733. தமிழ்முதல்வன்
1699. தமிழ்க்குரிசில் 1734. தமிழ்முகிலன்

தா

1761. தாண்டவன் 1765. தாமரைமணாளன் 1769. தாயுமானவன்
1762. தாண்டவக்கோன் 1766. தாமரைவண்ணன் 1770. தாளமுத்து
1763. தாமரைக்கண்ணன் 1767. தாயங்கண்ணன்
1764. தாமரைச்செல்வன் 1768. தாயப்பன்

தி
1771. திங்கட்செல்வன் 1793. திருமலை குமரன் 1815. திருவாசகம்
1772. திண்ணப்பன் 1794. திருமலை நம்பி 1816. திருவாசகன்
1773. திண்ணன் 1795. திருமலைக்கொழுந்து 1817. திருவாணன்
1774. தித்தன் 1796. திருமலைத்தேவன் 1818. திருவாதவூரன்
1775. திம்மன் 1797. திருமலை முருகன் 1819. திருவாய்மொழி
1776. திருக்கச்சிநம்பி 1798. திருமழிசையாழ்வான் 1820. திருவிடச்செல்வன்
1777. திருக்குறளன் 1799. திருமறவன் 1821. திருவிடமணி
1778. திருக்காளத்தி 1800. திருமால் 1822. திருவுடையான்
1779. திருச்செல்வன் 1801. திருமாளிகைத்தேவர் 1823. திருவுடைநம்பி
1780. திருச்செல்வம் 1802. திருமாறன் 1824. திருவேங்கடம்
1781. திருச்சிற்றம்பலம் 1803. திருமாவளவன் 1825. திரையன்
1782. திருச்சிற்றம்பான் 1804. திருமாவேலன் 1826. தில்லைக்கூத்தன்
1783. திருநாவுக்கரசு 1805. திருமுகம் 1827. தில்லை நாயகம்
1784. திருநாவுக்கரசன் 1806. திருமுருகன் 1828. தில்லைமுத்து
1785. திருத்தக்கதேவன் 1807. திருமூலன் 1829. தில்லைமணி
1786. திருநீலகண்டன் 1808. திருமேனி 1830. தில்லைசுடர்
1787. திருப்பாணாழ்வான் 1809. திருமொழி 1831. தில்லைநம்பி
1788. திருமகன் 1810. திருவடி 1832. தில்லைவாணன்
1789. திருமண் 1811. திருவம்பலம் 1833. தில்லைவண்ணன்
1790. திருமங்கை 1812. திருவரங்கன் 1834. தில்லைகோ
1791. திருமங்கை ஆழ்வார் 1813. திருவரசன் 1835. தில்லையப்பன்
1792. திருமலை 1814. திருவள்ளுவன் 1836. தில்லையம்பலம்
1838. தில்லைவில்லாளன் 1837. தில்லையாடி

தீ

1839. தீத்தாரப்பன் 1840. தீந்தமிழ்செல்வன் 1841. தீச்செல்வன்

து

1842. துணைவன் 1845. துளசிமாலை 1848. துறையவன்
1843. துளசிஅய்யா 1846. துளசியப்பன்
1844. துளசிமணி 1847. துறவரசு

தூ

1849. தூக்கியத்திருவடி 1851. தூயன் 1853. தூயமணி
1850. தூமணி 1852. தூயவன்

தெ

1854. தெய்வநாயகம் 1860. தென்மொழியன் 1866. தென்னகன்
1855. தெய்வநேயன் 1861. தென்றமிழ்வாணன் 1867. தென்னாடன்
1856. தெய்வசிலையார் 1862. தென்னன் 1868. தென்னிலவன்
1857. தென்கோவன் 1863. தென்னரசு 1869. தென்மாறன்
1858. தென்மணி 1864. தென்னரசன் 1870. தென்னிறைவன்
1859. தென்முகன் 1865. தென்னவன்

தே

1871. தேர்மாறன் 1876. தேவாரம் 1881. தேன்மலை
1872. தேரையன் 1877. தேவன் 1882. தேன்மணி
1873. தேவமணி 1878. தேவப்பன் 1883. தேன்முத்தன்
1874. தேவநேயன் 1879. தேனப்பன்
1875. தேவமைந்தன் 1880. தேனரசன்

தொ

1884. தொண்டன் 1887. தொல்காப்பியன் 1890. தோணியப்பன்
1885. தொண்டரடிப்பொடி 1888. தொல்கபிலன் 1891. தோழப்பன்
1886. தொண்டைமான் 1889. தோலாமொழித்தேவன் 1892. தோன்றல்

தை

1893. தையப்பன் 1894. தையல்நாயகம் 1895. தையமுத்து

1896. நக்கீரன் 1906. நடையழகன் 1916. நல்லையன்
1897. நகைமுகன் 1907. நந்தன் 1917. நல்லையா
1898. நகைமுத்தன் 1908. நம்பி 1918. நல்லாதன்
1899. நச்சினார்க்கினியன் 1909. நம்பிவேள் 1919. நற்சேந்தன்
1900. நஞ்சப்பன் 1910. நம்பியப்பன் 1920. நற்றமிழரசன்
1901. நஞ்சய்யா 1911. நம்பியார் 1921. நற்றமிழரசு
1902. நஞ்சுண்டன் 1912. நம்பியாரூரன் 1922. நன்மாறன்
1903. நஞ்சுண்டகண்டன் 1913. நம்பியாண்டான் 1923. நன்னன்
1904. நஞ்சையப்பன் 1914. நம்பிள்ளை 1924. நன்னாகன் நா
1905. நடவரசு 1915. நம்மாழ்வார்

நா

1925. நாகன் 1933. நாகையா 1941. நாட்டுமுத்து
1926. நாகமணி 1934. நாகையன் 1942. நாவளவன்
1927. நாகமாணிக்கம் 1935. நாகைநம்பி 1943. நாவரசன்
1928. நாகமுத்து 1936. நாஞ்சில்நாடன் 1944. நாவரசு
1929. நாகப்பன் 1937. நாகூரான் 1945. நாவுக்கரசன்
1930. நாகவரசன் 1938. நாச்சியப்பன் 1946. நாவேந்தன்
1931. நாகப்பா 1939. நாச்சிமுத்து 1947. நான்முகன்
1932. நாகரிகன் 1940. நாடிமுத்து

நி

1948. நித்தலின்பன் 1952. நிலவன் 1956. நிலாமணி
1949. நிரம்பவழகியன் 1953. நிலவரசன் 1957. நிறைகுணத்தான்
1950.நிலந்தருதிருவிற்பாண்டியன் 1954. நிலவழகன் 1958. நின்றசீர்நெடுமாறன்
1951. நிலமகன் 1955. நிலவேந்தன்

நீ

1959. நீலக்கண்ணன் 1961. நீலவண்ணன் 1963. நீள்முடியோன்
1960. நீலகண்டன் 1962. நீலன்

நெ

1964. நெடியோன் 1970. நெடுமிடல் 1976. நெல்லைமணி
1965. நெடுங்கிள்ளி 1971. நெடுந்திருமாறன் 1977. நெல்லையப்பன்
1966. நெடுமால் 1972. நெடுமுடிக்கிள்ளி 1978. நெல்லைநாயகம்
1967. நெடுமாலவன் 1973. நெடுங்கோ 1979. நெற்கோ
1968. நெடுமாறன் 1974. நெடுஞ்சடையான் 1980. நெறியுடைநம்பி
1969. நெடுமானஞ்சி 1975. நெடுஞ்சேரலாதன் 1981. நெற்குன்றவாணன்