திருவடிகள் போற்றி

ஓம் சிவாயநம
ஓம் அகத்தியர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் அகப்பைச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் அசுவினித்தேவர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் அத்திரி மகரிஷி திருவடிகள் போற்றி

ஓம் அநுமான் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் அம்பிகானந்தர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் அருணகிரிநாதர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் அருள்நந்திசிவாச்சாரியார் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் அல்லமாபிரபு திருவடிகள் போற்றி

ஓம் அழுகண்ணிச்சித்தர்    திருவடிகள் போற்றி

ஓம் இடைக்காடர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் இராமலிங்கசுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் இராமதேவர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் இராமானந்தர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் உமாபதி சிவாச்சாரியார் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் ஔவையார் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் கஞ்சமலைச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் கடைப்பிள்ளைச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் கடுவெளிச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் கண்ணானந்தர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் கண்ணிச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் கணநாதர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் கணபதிதாசர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் கதம்பமகரிஷி திருவடிகள் போற்றி

ஓம் கபிலர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் கமலமுனிவர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் கருவூர்தேவர்    திருவடிகள் போற்றி

ஓம் கல்லுளிச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் கலைக்கோட்டு முனிவர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் கவுபாலச்சித்தர் திருவடிகள்போற்றி

ஓம் கனராமர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் காகபுஜண்டர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் காசிபர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் காலாங்கிநாதர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் குகைநமச்சிவாயர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் குதம்பைச்சித்தர்    திருவடிகள் போற்றி

ஓம் குமரகுருபரர்    திருவடிகள் போற்றி

ஓம் குருதட்சணாமூர்த்தி திருவடிகள் போற்றி

ஓம் குருராஜர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் குறும்பைச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் கூர்மானந்தர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் கொங்கணேஸ்வரர்    திருவடிகள் போற்றி

ஓம் கோரக்கர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் கவுசிகர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் கவுதமர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் சங்கமுனிச் சித்தர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் சங்கர மகரிஷி திருவடிகள் போற்றி

ஓம் சங்கலிச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் சச்சிதானந்தர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் சட்டநாதர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் சண்டிகேசர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் சத்யானந்தர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் சிவயோகமாமுனிவர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் சிவவாக்கியர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் சிவானந்தர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் சுகப்பிரம்மர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் சுந்தரானந்தர்    திருவடிகள் போற்றி

ஓம் சுந்தரமூர்த்தி திருவடிகள் போற்றி

ஓம் சூதமுனிவர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் சூரியானந்தர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் சூலமுனிவர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் சேதுமுனிவர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் சொரூபானந்தர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் ஜம்பு மகரிஷி    திருவடிகள் போற்றி

ஓம் ஜமதக்னி திருவடிகள் போற்றி

ஓம் ஜனகர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் ஜனந்தனர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் ஜனாதனா திருவடிகள் போற்றி

ஓம் ஜனக்குமாரர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் ஜெகநாதர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் ஜெயமுனிவர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் ஞானச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் டமாரானந்தர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் தன்வந்திரி திருவடிகள் போற்றி

ஓம் தாயுமான சுவாமிகள் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் தானந்தர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் திரிகோணச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் திருஞானசம்பந்தர்    திருவடிகள் போற்றி

ஓம் திருநாவுக்கரசர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் திருமாளிகைத் தேவர்    திருவடிகள் போற்றி

ஓம் திருமூலதேவர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் திருவள்ளுவர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் தூர்வாச முனிவர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் தேரையர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் நந்தனார் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் நந்தீஸ்வரர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் நாதாந்தச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் நாரதர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் நொண்டிச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் பட்டினத்தார் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் பத்ரகிரியார் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் பதஞ்சலியார்    திருவடிகள் போற்றி

ஓம் பரத்துவாசர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் பரமானந்தர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் பராசரிஷி திருவடிகள் போற்றி

ஓம் பாம்பாட்டிச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் பிங்கள முனிவர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் பிடிநாகீசர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் பிருகுமகரிஷி திருவடிகள் போற்றி

ஓம் பிரும்மமுனிவர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் பீர்முகமது திருவடிகள் போற்றி

ஓம் புண்ணாக்கீசர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் புலத்தீசர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் புலிப்பாணிச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் பூனைக்கண்ணார் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் போகமகாரிஷி திருவடிகள் போற்றி

ஓம் மச்சமுனிவர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் மஸ்தான் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் மயூரேசர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் மாணிக்கவாசகர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் மார்க்கண்டேயர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் மாலாங்கன் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் மிருகண்டரிஷி திருவடிகள் போற்றி

ஓம் முத்தானந்தர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் மெய்கண்டதேவர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் மௌனசித்தர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் யாகோபு திருவடிகள் போற்றி

ஓம் யூகிமுனிவர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் யோகச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் யோகானந்தர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் ரோமரிஷி திருவடிகள் போற்றி

ஓம் வசிஷ்டமகரிஷி திருவடிகள் போற்றி

ஓம் வரதரிஷி திருவடிகள் போற்றி

ஓம் வரரிஷி திருவடிகள் போற்றி

ஓம் வாரகிமிகி திருவடிகள் போற்றி

ஓம் வால்மீகி திருவடிகள் போற்றி

ஓம் விசுவாமித்திரர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் வியாக்ரமர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் வியாசமுனிவர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் விளையாட்டுச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் வேதாந்தச்சித்தர் திருவடிகள் போற்றி

ஓம் எண்ணிலா கோடி சித்தரிஷி கணங்கள் திருவடிகள் போற்றி  போற்றி.

ஓம் சிவாயநம

சித்தர் சிவமயம்