வீடு அமையும் யோகம்

வீடு (வாங்கும் / கட்டும் ) அமையும் யோகம்..∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆

ஜோதிட விதி..
*****************
1.) நான்காம் பாவக அதிபதி உச்சம் ,ஆட்சி பெறுதல்.

2.) 4ம் அதிபதியை (நீசமாக இருந்தாலும் ) குரு பார்த்தல்.

3). சந்திரனும்,சுக்கிரனும் தொடர்பு கொள்வது.

4). 11ம் பாவக அதிபதி 4 மிடத்துடன் தொடர்பு கொள்வது.

5). 4ம் பாவக தெசையில்- குரு, or சுக்கிரன் or ,சந்திரன் புத்தியில்..

6). 8 -11 பாவக அதிபதி 4மிடத்தோடு தொடர்பு கொள்வது எதிர்பாராமல் வீடு அமையும்.

7) 4,7,8,11ம் பாவக அதிபதி சுக்கிரன் தொடர்பு கொள்வது மனைவி வந்த பின் வீடு அமையும்.

8). 3,4,11ம் பாவக அதிபதி செவ்வாய் தொடர்பு கொள்வது சகோதரர்களால் வீடு அமையும்

9), 4,5,8,9,11ம் பாவக அதிபதி கேது தொடர்பு இருந்தால் உயில் மூலம் சொத்து அமையும்.

10), 4,6,11ம்பாவக அதிபதி புதன் தொடர்பு கொள்வது வங்கியில் loan மூலம் வீடு அமையும்.

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

4ம் பாவக காரகங்கள் …
_______________________

1.வீடு, 2.கல்வி
3,தாய் 4,பயணம்.
5,வாகனம் , 6.நண்பர்கள் ,
7. ஆடை, 8.கிணறு,
9,திரவப்பொருள்
10.வேத சாஸ்திரம்
11, விலங்குகள்
12 , தானியம்.

*********************************************