108 நற்பண்புகள்

​’108 நற்பண்புகள்’
1.  வைராக்கியம்  (Assertiveness)

2.  தேசநலன் (Citizenship)

3.  நிறைவேற்றுதல் (Chivalry)

4.  துணிச்சல்  (Courage)

5.  கீழ்படிதல்  (Obedience)

6.  வெளிப்படையாக  (Openness)

7.  ஒழுங்குமுறை  (Order)

8.  ஏற்றுக்கொள்ளுதல் (Acceptance)

9.  ஆன்மிகம்  (Spirituality)

10.கருணை  (Mercy)

11.இரக்கம் (Compassion)

12.காரணம் அறிதல் (Consideration)

13.அக்கறையுடன்  (Mindfulness)

14.பெருந்தன்மை (Endurance)

15.பண்புடைமை (Piety)

16. அஹிம்சை  (Non violence)

17.துணையாக  (Subsidiarity)

18.சகிப்புத்தன்மை (Tolerance)

19. ஆர்வம் (Curiosity)

20. வளைந்து கொடுத்தல்  (Flexibility)

21.நகைச்சுவை (Humor)

22. படைப்பிக்கும் கலை  (Inventiveness)

23.வழிமுறை  (Logic)

24.எழுத்து கற்க பிரியம் (Philomathy)

25.காரணம்  (Reason)

26.தந்திரமாக  (Tactfulness)

27.புரிந்து கொள்ளுதல்  (Understanding)

28.பிறர் நலம் பேணுதல் ( Altruism )

29.நன்மை செய்ய விரும்புதல் (Benevolence)

30.அறம் (Charity)

31.உதவுகின்ற  (Helpfulness)

32.தயாராக  இருப்பது  (Readiness)

33.ஞாபகம் வைத்தல்  (Remembrance)

34.தொண்டு செய்தல்  (Service)

35.ஞாபகசக்தி  (Tenacity)

36மன்னித்தல்  (Forgiveness)

37.வாக்குறுதி  (Commitment)

38.ஒத்துழைப்பு  (Cooperativeness)

39.சுதந்திரம்  (Freedom)

40.ஒருங்கிணைத்தல்  (Integrity)

41.பொறுப்பு (Responsibility)

42.ஒற்றுமை  (Unity)

43.தயாள குணம் (Generosity)

44.இனிமை  (Kindness)

45.பகிர்ந்து கொள்ளுதல்  (Sharing)

46.சுத்தமாயிருத்தல்  (Cleanliness)

47.அருள் (Charisma)

48. தனித்திருத்தல்  (Detachment)

49.சுதந்திரமான நிலை (Independent)

50.தனிநபர் உரிமை (Individualism)

51.தூய்மை  (Purity)

52.உண்மையாக  (Sincerity)

53.ஸ்திரத்தன்மை  (Stability)

54.நல்ஒழுக்கம்  (Virtue ethics)

55.சமநிலை காத்தல் (Balance)

56.பாரபட்சமின்மை (Candor)

57.மனஉணர்வு (Conscientiousness)

58.உள்ளத்தின் சமநிலை  (Equanimity)

59.நியாயம் (Fairness)

60. நடுநிலையாக  (Impartiality)

61. நீதி (Justice)

62.  நன்னெறி  (Morality)

63.நேர்மை  (Honesty)

64.கவனமாக இருத்தல்(Attention)

65.விழிப்புணர்வுடன் இருத்தல் (Awareness)

66.எச்சரிக்கையாக இருத்தல் (Cautiousness)

67.சீரிய யோசனை (Consideration)

68.பகுத்தரிதல்  (Discernment)

69. உள் உணர்வு  (Intuition)

70.சிந்தனைமிகுந்த  (Thoughtfulness)

71.கண்காணிப்பு  (Vigilence)

72.அறிவுநுட்பம் (Wisdom)

73.லட்சியம்  (Ambition)

74.திடமான நோக்கம்  (Determination)

75.உழைப்பை நேசிப்பது  (Diligence)

76.நம்பிக்கையுடன்  (Faithfulness)

77.விடாமுயற்சி  (Persistence)

78.சாத்தியமாகின்ற  (Potential)

79.நம்பிக்கைக்குரிய  (Trustworthiness)

80.உறுதி (Confidence)

81.ஊக்கத்துடன் முயற்சி (Perseverance)

82.கண்ணியம்  (Diginity)

83.சாந்த குணம் (Gentleness)

84.அடக்கம்  (Moderation)

85.அமைதி (Peacefulness)

86.சாதுவான  (Meekness)

87.மீளும் தன்மை  (Resilience)

88.மௌனம் (Silence)

89.பொறுமை (Patience)

90.செழுமை  (Wealth)

91.சுய அதிகாரம் (Autonomy)

92.திருப்தி (Contentment)

93.மரியாதை (Honor)

94.மதிப்புமிக்க  (Respectfulness)

95.கட்டுப்படுத்துதல்  (Restraint)

96.பொது கட்டுப்பாடு  (Solidarity)

97.புலனடக்கம்  (Chasity)

98.தற்சார்பு  (Self Reliance)

99. சுயமரியாதை  (Self-Respect)

100.உருவாக்கும் கலை (Creativity)

101.சார்ந்திருத்தல்  (Dependability)

102.முன்னறிவு  (Foresight)

103.நற்குணம் (Goodness)

104.சந்தோஷம்  (Happiness)

105.ஞானம் (Knowledge)

106.நேர்மறை சிந்தனை  (Optimism)

107.முன்யோசனை  (Prudence)

108.விருந்தோம்பல் (Hospitality)