2019 சூரியனின் கோச்சாரம்

2019 சூரியனின் கோச்சாரம்
வீடு-நட்சத்திரம்-உபநட்சத்திரம் படி

SUN_2019_01_01_07_19_JUP_VEN_SUN
SUN_2019_01_02_09_28_JUP_VEN_MOO
SUN_2019_01_03_03_47_JUP_VEN_MAR
SUN_2019_01_05_02_51_JUP_VEN_RAH
SUN_2019_01_06_20_42_JUP_VEN_JUP
SUN_2019_01_08_22_23_JUP_VEN_SAT
SUN_2019_01_10_18_52_JUP_VEN_MER
SUN_2019_01_11_13_11_JUP_VEN_KET
SUN_2019_01_12_04_53_JUP_SUN_SUN
SUN_2019_01_13_07_03_JUP_SUN_MOO
SUN_2019_01_14_01_22_JUP_SUN_MAR
SUN_2019_01_14_19_41_JUP_SUN_RAH
SUN_2019_01_16_00_29_SAT_SUN_RAH
SUN_2019_01_17_18_24_SAT_SUN_JUP
SUN_2019_01_19_20_10_SAT_SUN_SAT
SUN_2019_01_21_16_44_SAT_SUN_MER
SUN_2019_01_22_11_05_SAT_SUN_KET
SUN_2019_01_24_15_31_SAT_SUN_VEN
SUN_2019_01_25_17_45_SAT_MOO_MOO
SUN_2019_01_26_12_07_SAT_MOO_MAR
SUN_2019_01_28_11_21_SAT_MOO_RAH
SUN_2019_01_30_05_20_SAT_MOO_JUP
SUN_2019_02_01_07_13_SAT_MOO_SAT
SUN_2019_02_03_03_52_SAT_MOO_MER
SUN_2019_02_03_22_16_SAT_MOO_KET
SUN_2019_02_06_02_50_SAT_MOO_VEN
SUN_2019_02_06_18_37_SAT_MOO_SUN
SUN_2019_02_07_13_02_SAT_MAR_MAR
SUN_2019_02_09_12_25_SAT_MAR_RAH
SUN_2019_02_11_06_33_SAT_MAR_JUP
SUN_2019_02_13_08_39_SAT_MAR_SAT
SUN_2019_02_15_05_30_SAT_MAR_MER
SUN_2019_02_15_23_59_SAT_MAR_KET
SUN_2019_02_18_04_49_SAT_MAR_VEN
SUN_2019_02_18_20_41_SAT_MAR_SUN
SUN_2019_02_19_23_08_SAT_MAR_MOO
SUN_2019_02_21_22_46_SAT_RAH_RAH
SUN_2019_02_23_17_09_SAT_RAH_JUP
SUN_2019_02_25_19_31_SAT_RAH_SAT
SUN_2019_02_27_16_36_SAT_RAH_MER
SUN_2019_02_28_11_11_SAT_RAH_KET
SUN_2019_03_02_16_18_SAT_RAH_VEN
SUN_2019_03_03_08_14_SAT_RAH_SUN
SUN_2019_03_04_10_49_SAT_RAH_MOO
SUN_2019_03_05_05_26_SAT_RAH_MAR
SUN_2019_03_07_00_01_SAT_JUP_JUP
SUN_2019_03_09_02_38_SAT_JUP_SAT
SUN_2019_03_10_23_59_SAT_JUP_MER
SUN_2019_03_11_18_40_SAT_JUP_KET
SUN_2019_03_14_00_05_SAT_JUP_VEN
SUN_2019_03_14_16_08_SAT_JUP_SUN
SUN_2019_03_15_05_30_SAT_JUP_MOO
SUN_2019_03_15_18_53_JUP_JUP_MOO
SUN_2019_03_16_13_37_JUP_JUP_MAR
SUN_2019_03_18_13_51_JUP_JUP_RAH
SUN_2019_03_20_16_49_JUP_SAT_SAT
SUN_2019_03_22_14_28_JUP_SAT_MER
SUN_2019_03_23_09_17_JUP_SAT_KET
SUN_2019_03_25_15_05_JUP_SAT_VEN
SUN_2019_03_26_07_14_JUP_SAT_SUN
SUN_2019_03_27_10_10_JUP_SAT_MOO
SUN_2019_03_28_05_01_JUP_SAT_MAR
SUN_2019_03_30_05_33_JUP_SAT_RAH
SUN_2019_04_01_00_44_JUP_SAT_JUP
SUN_2019_04_02_22_39_JUP_MER_MER
SUN_2019_04_03_17_35_JUP_MER_KET
SUN_2019_04_05_23_42_JUP_MER_VEN
SUN_2019_04_06_15_56_JUP_MER_SUN
SUN_2019_04_07_19_02_JUP_MER_MOO
SUN_2019_04_08_14_01_JUP_MER_MAR
SUN_2019_04_10_14_51_JUP_MER_RAH
SUN_2019_04_12_10_19_JUP_MER_JUP
SUN_2019_04_14_14_00_JUP_MER_SAT
SUN_2019_04_15_09_03_MAR_KET_KET
SUN_2019_04_17_15_34_MAR_KET_VEN
SUN_2019_04_18_07_56_MAR_KET_SUN
SUN_2019_04_19_11_13_MAR_KET_MOO
SUN_2019_04_20_06_20_MAR_KET_MAR
SUN_2019_04_22_07_32_MAR_KET_RAH
SUN_2019_04_24_03_17_MAR_KET_JUP
SUN_2019_04_26_07_19_MAR_KET_SAT
SUN_2019_04_28_05_54_MAR_KET_MER
SUN_2019_04_30_12_46_MAR_VEN_VEN
SUN_2019_05_01_05_14_MAR_VEN_SUN
SUN_2019_05_02_08_42_MAR_VEN_MOO
SUN_2019_05_03_03_56_MAR_VEN_MAR
SUN_2019_05_05_05_25_MAR_VEN_RAH
SUN_2019_05_07_01_26_MAR_VEN_JUP
SUN_2019_05_09_05_47_MAR_VEN_SAT
SUN_2019_05_11_04_39_MAR_VEN_MER
SUN_2019_05_11_23_58_MAR_VEN_KET
SUN_2019_05_12_16_32_MAR_SUN_SUN
SUN_2019_05_13_20_10_MAR_SUN_MOO
SUN_2019_05_14_15_30_MAR_SUN_MAR
SUN_2019_05_15_10_52_MAR_SUN_RAH
SUN_2019_05_16_17_17_VEN_SUN_RAH
SUN_2019_05_18_13_35_VEN_SUN_JUP
SUN_2019_05_20_18_13_VEN_SUN_SAT
SUN_2019_05_22_17_21_VEN_SUN_MER
SUN_2019_05_23_12_46_VEN_SUN_KET
SUN_2019_05_25_20_17_VEN_SUN_VEN
SUN_2019_05_27_00_03_VEN_MOO_MOO
SUN_2019_05_27_19_29_VEN_MOO_MAR
SUN_2019_05_29_21_30_VEN_MOO_RAH
SUN_2019_05_31_17_59_VEN_MOO_JUP
SUN_2019_06_02_22_50_VEN_MOO_SAT
SUN_2019_06_04_22_08_VEN_MOO_MER
SUN_2019_06_05_17_37_VEN_MOO_KET
SUN_2019_06_08_01_20_VEN_MOO_VEN
SUN_2019_06_08_18_03_VEN_MOO_SUN
SUN_2019_06_09_13_34_VEN_MAR_MAR
SUN_2019_06_11_15_46_VEN_MAR_RAH
SUN_2019_06_13_12_25_VEN_MAR_JUP
SUN_2019_06_15_17_29_VEN_MAR_SAT
SUN_2019_06_17_16_58_MER_MAR_MER
SUN_2019_06_18_12_31_MER_MAR_KET
SUN_2019_06_20_20_25_MER_MAR_VEN
SUN_2019_06_21_13_11_MER_MAR_SUN
SUN_2019_06_22_17_09_MER_MAR_MOO
SUN_2019_06_24_19_28_MER_RAH_RAH
SUN_2019_06_26_16_12_MER_RAH_JUP
SUN_2019_06_28_21_19_MER_RAH_SAT
SUN_2019_06_30_20_51_MER_RAH_MER
SUN_2019_07_01_16_25_MER_RAH_KET
SUN_2019_07_04_00_21_MER_RAH_VEN
SUN_2019_07_04_17_07_MER_RAH_SUN
SUN_2019_07_05_21_05_MER_RAH_MOO
SUN_2019_07_06_16_39_MER_RAH_MAR
SUN_2019_07_08_13_24_MER_JUP_JUP
SUN_2019_07_10_18_33_MER_JUP_SAT
SUN_2019_07_12_18_06_MER_JUP_MER
SUN_2019_07_13_13_41_MER_JUP_KET
SUN_2019_07_15_21_37_MER_JUP_VEN
SUN_2019_07_16_14_24_MER_JUP_SUN
SUN_2019_07_17_04_23_MER_JUP_MOO
SUN_2019_07_17_18_22_MOO_JUP_MOO
SUN_2019_07_18_13_57_MOO_JUP_MAR
SUN_2019_07_20_16_16_MOO_JUP_RAH
SUN_2019_07_22_21_22_MOO_SAT_SAT
SUN_2019_07_24_20_51_MOO_SAT_MER
SUN_2019_07_25_16_24_MOO_SAT_KET
SUN_2019_07_28_00_13_MOO_SAT_VEN
SUN_2019_07_28_16_58_MOO_SAT_SUN
SUN_2019_07_29_20_51_MOO_SAT_MOO
SUN_2019_07_30_16_22_MOO_SAT_MAR
SUN_2019_08_01_18_33_MOO_SAT_RAH
SUN_2019_08_03_15_07_MOO_SAT_JUP
SUN_2019_08_05_14_28_MOO_MER_MER
SUN_2019_08_06_09_58_MOO_MER_KET
SUN_2019_08_08_17_38_MOO_MER_VEN
SUN_2019_08_09_10_20_MOO_MER_SUN
SUN_2019_08_10_14_09_MOO_MER_MOO
SUN_2019_08_11_09_37_MOO_MER_MAR
SUN_2019_08_13_11_39_MOO_MER_RAH
SUN_2019_08_15_08_07_MOO_MER_JUP
SUN_2019_08_17_12_52_MOO_MER_SAT
SUN_2019_08_18_08_17_SUN_KET_KET
SUN_2019_08_20_15_45_SUN_KET_VEN
SUN_2019_08_21_08_23_SUN_KET_SUN
SUN_2019_08_22_12_05_SUN_KET_MOO
SUN_2019_08_23_07_28_SUN_KET_MAR
SUN_2019_08_25_09_16_SUN_KET_RAH
SUN_2019_08_27_05_29_SUN_KET_JUP
SUN_2019_08_29_09_57_SUN_KET_SAT
SUN_2019_08_31_08_50_SUN_KET_MER
SUN_2019_09_02_15_57_SUN_VEN_VEN
SUN_2019_09_03_08_29_SUN_VEN_SUN
SUN_2019_09_04_12_01_SUN_VEN_MOO
SUN_2019_09_05_07_17_SUN_VEN_MAR
SUN_2019_09_07_08_47_SUN_VEN_RAH
SUN_2019_09_09_04_45_SUN_VEN_JUP
SUN_2019_09_11_08_55_SUN_VEN_SAT
SUN_2019_09_13_07_33_SUN_VEN_MER
SUN_2019_09_14_02_44_SUN_VEN_KET
SUN_2019_09_14_19_11_SUN_SUN_SUN
SUN_2019_09_15_22_34_SUN_SUN_MOO
SUN_2019_09_16_17_44_SUN_SUN_MAR
SUN_2019_09_17_12_53_SUN_SUN_RAH
SUN_2019_09_18_18_58_MER_SUN_RAH
SUN_2019_09_20_14_40_MER_SUN_JUP
SUN_2019_09_22_18_31_MER_SUN_SAT
SUN_2019_09_24_16_50_MER_SUN_MER
SUN_2019_09_25_11_53_MER_SUN_KET
SUN_2019_09_27_18_17_MER_SUN_VEN
SUN_2019_09_28_21_27_MER_MOO_MOO
SUN_2019_09_29_16_28_MER_MOO_MAR
SUN_2019_10_01_17_19_MER_MOO_RAH
SUN_2019_10_03_12_41_MER_MOO_JUP
SUN_2019_10_05_16_08_MER_MOO_SAT
SUN_2019_10_07_14_08_MER_MOO_MER
SUN_2019_10_08_09_03_MER_MOO_KET
SUN_2019_10_10_15_05_MER_MOO_VEN
SUN_2019_10_11_07_17_MER_MOO_SUN
SUN_2019_10_12_02_10_MER_MAR_MAR
SUN_2019_10_14_02_42_MER_MAR_RAH
SUN_2019_10_15_21_47_MER_MAR_JUP
SUN_2019_10_18_00_54_MER_MAR_SAT
SUN_2019_10_19_22_34_VEN_MAR_MER
SUN_2019_10_20_17_22_VEN_MAR_KET
SUN_2019_10_22_23_00_VEN_MAR_VEN
SUN_2019_10_23_15_04_VEN_MAR_SUN
SUN_2019_10_24_17_51_VEN_MAR_MOO
SUN_2019_10_26_18_00_VEN_RAH_RAH
SUN_2019_10_28_12_46_VEN_RAH_JUP
SUN_2019_10_30_15_29_VEN_RAH_SAT
SUN_2019_11_01_12_49_VEN_RAH_MER
SUN_2019_11_02_07_28_VEN_RAH_KET
SUN_2019_11_04_12_44_VEN_RAH_VEN
SUN_2019_11_05_04_42_VEN_RAH_SUN
SUN_2019_11_06_07_19_VEN_RAH_MOO
SUN_2019_11_07_01_56_VEN_RAH_MAR
SUN_2019_11_08_20_27_VEN_JUP_JUP
SUN_2019_11_10_22_55_VEN_JUP_SAT
SUN_2019_11_12_20_02_VEN_JUP_MER
SUN_2019_11_13_14_35_VEN_JUP_KET
SUN_2019_11_15_19_35_VEN_JUP_VEN
SUN_2019_11_16_11_28_VEN_JUP_SUN
SUN_2019_11_17_00_43_VEN_JUP_MOO
SUN_2019_11_17_13_57_MAR_JUP_MOO
SUN_2019_11_18_08_28_MAR_JUP_MAR
SUN_2019_11_20_08_03_MAR_JUP_RAH
SUN_2019_11_22_10_14_MAR_SAT_SAT
SUN_2019_11_24_07_05_MAR_SAT_MER
SUN_2019_11_25_01_32_MAR_SAT_KET
SUN_2019_11_27_06_15_MAR_SAT_VEN
SUN_2019_11_27_22_03_MAR_SAT_SUN
SUN_2019_11_29_00_23_MAR_SAT_MOO
SUN_2019_11_29_18_48_MAR_SAT_MAR
SUN_2019_12_01_18_10_MAR_SAT_RAH
SUN_2019_12_03_12_15_MAR_SAT_JUP
SUN_2019_12_05_08_56_MAR_MER_MER
SUN_2019_12_06_03_20_MAR_MER_KET
SUN_2019_12_08_07_53_MAR_MER_VEN
SUN_2019_12_08_23_38_MAR_MER_SUN
SUN_2019_12_10_01_54_MAR_MER_MOO
SUN_2019_12_10_20_17_MAR_MER_MAR
SUN_2019_12_12_19_31_MAR_MER_RAH
SUN_2019_12_14_13_30_MAR_MER_JUP
SUN_2019_12_16_15_19_MAR_MER_SAT
SUN_2019_12_17_09_40_JUP_KET_KET
SUN_2019_12_19_14_04_JUP_KET_VEN
SUN_2019_12_20_05_47_JUP_KET_SUN
SUN_2019_12_21_07_58_JUP_KET_MOO
SUN_2019_12_22_02_18_JUP_KET_MAR