60 தமிழ் வருடங்கள்

சிவமயம் சிவாயநம

60 தமிழ் வருடங்கள் பெயர்களைப் பற்றித் தெரிந்து கொள்வோம்.

01. பிரபவ – நற்றோன்றல்
Prabhava1987-1988

02. விபவ – உயர்தோன்றல்
Vibhava 1988–1989

03. சுக்ல – வெள்ளொளி
Sukla 1989–1990

04. பிரமோதூத – பேருவகை
Pramodoota 1990–1991

05. பிரசோற்பத்தி – மக்கட்செல்வம்
Prachorpaththi 1991–1992

06. ஆங்கீரச – அயல்முனி
Aangirasa 1992–1993

07. ஸ்ரீமுக – திருமுகம்
Srimukha 1993–1994

08. பவ – தோற்றம்
Bhava 1994–1995

09. யுவ – இளமை
Yuva 1995–1996

10. தாது – மாழை
Dhaatu 1996–1997

11. ஈஸ்வர – ஈச்சுரம்
Eesvara 1997–1998

12. வெகுதானிய – கூலவளம்
Bahudhanya 1998–1999

13. பிரமாதி – முன்மை
Pramathi 1999–2000

14. விக்கிரம – நேர்நிரல்
Vikrama 2000–2001

15. விஷு – விளைபயன்
Vishu 2001–2002

16. சித்திரபானு – ஓவியக்கதிர்
Chitrabaanu 2002–2003

17. சுபானு – நற்கதிர்
Subhaanu 2003–2004

18. தாரண – தாங்கெழில்
Dhaarana 2004–2005

19. பார்த்திப – நிலவரையன்
Paarthiba 2005–2006

20. விய – விரிமாண்பு
Viya 2006–2007

21. சர்வசித்து – முற்றறிவு முழுவெற்றி
Sarvajith 2007–2008

22. சர்வதாரி – முழுநிறைவு
Sarvadhari 2008–2009

23. விரோதி – தீர்பகை
Virodhi 2009–2010

24. விக்ருதி – வளமாற்றம்
Vikruthi 2010–2011

25. கர – செய்நேர்த்தி
Kara 2011–2012

26. நந்தன – நற்குழவி
Nandhana 2012–2013

27. விஜய – உயர்வாகை
Vijaya 2013–2014

28. ஜய – வாகை
Jaya 2014–2015

29. மன்மத – காதன்மை
Manmatha 2015–2016

30. துன்முகி – வெம்முகம்
Dhunmuki 2016–2017

*31. ஹேவிளம்பி – “பொற்றடை”*
*Hevilambi 2017–2018*

32. விளம்பி – அட்டி
Vilambi 2018–2019

33. விகாரி – எழில்மாறல்
Vikari 2019–2020

34. சார்வரி – வீறியெழல்
Sarvari 2020–2021

35. பிலவ – கீழறை
Plava 2021–2022

36. சுபகிருது – நற்செய்கை
Subakrith 2022–2023

37. சோபகிருது – மங்கலம்
Sobakrith 2023–2024

38. குரோதி – பகைக்கேடு
Krodhi 2024–2025

39. விசுவாசுவ – உலகநிறைவு
Visuvaasuva 2025–2026

40. பரபாவ – அருட்டோற்றம்
Parabhaava 2026–2027

41. பிலவங்க – நச்சுப்புழை
Plavanga 2027–2028

42. கீலக – பிணைவிரகு
Keelaka 2028–2029

43. சௌமிய – அழகு
Saumya 2029–2030

44. சாதாரண – பொதுநிலை
Sadharana 2030–2031

45. விரோதகிருது – இகல்வீறு
Virodhikrithu 2031–2032

46. பரிதாபி கழிவிரக்கம்
Paridhaabi 2032–2033

47. பிரமாதீச – நற்றலைமை
Pramaadhisa 2033–2034

48. ஆனந்த – பெருமகிழ்ச்சி
Aanandha 2034–2035

49. ராட்சச – பெருமறம்
Rakshasa 2035–2036

50. நள – தாமரை
Nala 2036–2037

51. பிங்கள – பொன்மை
Pingala 2037–2038

52. காளயுக்தி – கருமைவீச்சு
Kalayukthi 2038–2039

53. சித்தார்த்தி – முன்னியமுடிதல்
Siddharthi 2039–2040

54. ரௌத்திரி – அழலி
Raudhri 2040–2041

55. துன்மதி – கொடுமதி
Dunmathi 2041–2042

56. துந்துபி – பேரிகை
Dhundubhi 2042–2043

57. ருத்ரோத்காரி – ஒடுங்கி
Rudhrodhgaari 2043–2044

58. ரக்தாட்சி – செம்மை
Raktakshi 2044–2045

59. குரோதன – எதிரேற்றம்
Krodhana 2045–2046

60. அட்சய – வளங்கலன்
Akshaya 2046–2047

60 ஆண்டின் தமிழ்ப் பெயர்களை இங்கு வழங்கியுள்ளோம்.

இனி எந்த தங்குத்தடையும் இன்றி, 60 தமிழ் வருடங்களை தமிழ்ப்பெயரோடு தமிழ் புத்தாண்டை கொண்டாடி மகிழ்வோம்.

திருச்சிற்றம்பலம்

இப்படிக்கு சிவனடிசீரே பரவுவார் சிவ.சுப்பிரமணி சைவ சித்தாந்த சபை ஒசூர்.