அரசியலில் எந்த லக்னம் எப்படி வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியும்.https://youtu.be/PN5fZP38lJA

https://youtu.be/PN5fZP38lJA அனைவருக்கும் வணக்கம்,இந்த நாள் இனிய நாள்,வாழ்வில் எல்லாரும்...
Read More ⟶

கும்ப லக்னத்திற்கு தொழில் எப்படி இருக்கும்?https://youtu.be/MxhrEFPzfyg

https://youtu.be/MxhrEFPzfyg அனைவருக்கும் வணக்கம்,இந்த நாள் இனிய நாள்,வாழ்வில் எல்லாரும்...
Read More ⟶

தொழில் பற்றிய ஜாதக ஆய்வு

https://youtu.be/tzjt3qWZOs8 அனைவருக்கும் வணக்கம்,இன்றைய நாள் இனிய நாள், வாழ்வில்...
Read More ⟶

கோர்ட் கேஸ் வழக்கு பற்றிய ஜாதக ஆய்வு

https://youtu.be/uot9tjN6QvU அனைவருக்கும் வணக்கம்,இந்த நாள் இனிய நாள். வாழ்வில் எல்லோரும்...
Read More ⟶

படிப்பு பற்றிய ஆய்வு

https://youtu.be/8oR-fB4Vsn4 அனைவருக்கும் வணக்கம்,இந்த நாள் இனிய நாள் வாழ்வில் எல்லோரும்...
Read More ⟶

ஜோதிடரின் ஜாதக ஆய்வு

https://youtu.be/vC3zoDfVkYM அனைவருக்கும் வணக்கம்,அட்சய லக்ன பத்ததியில் இன்றைக்கு இந்த...
Read More ⟶

தொழில் பற்றிய ஆய்வு

https://youtu.be/IRt88y7EvAw அனைவருக்கும் வணக்கம், இந்த ஜாதகத்தில் தொழிலை பற்றி...
Read More ⟶

கேள்வி என்ன குறிக்கோள்என்ன இலக்குகள் என்ன

https://youtu.be/_UHrel9wzzM அனைவருக்கும் வணக்கம்,ஒவ்வொரு ஜாதகமும் எதற்கு...
Read More ⟶

முன்ஜென்ம ஜாதக ஆய்வு

https://youtu.be/kgJpGJK2AZg அனைவருக்கும் வணக்கம், இந்த நாள் இனிய நாள் வாழ்வில் எல்லாரும்...
Read More ⟶