அட்சய லக்ன பத்ததி நூல்

அட்சய லக்ன பத்ததி பாகம் 2 நூல் கிடைக்கும் இடங்கள். புலம் பதிப்பகம்...
Read More ⟶

பங்குசந்தை

26/06/2020 பங்குசந்தை நிலவரம் முற்பகுதி - கவனம்/ பிற்பகுதி -...
Read More ⟶

பங்குசந்தை_நிலவரம்

24/06/2020 பங்குசந்தை_நிலவரம் 9.45 - 11.45 கவனம் 11.45 - 1.30 நிலையற்ற தன்மை 1.30 - 3.30...
Read More ⟶