ஜோதிடரின் ஜாதக ஆய்வு

https://youtu.be/vC3zoDfVkYM அனைவருக்கும் வணக்கம்,அட்சய லக்ன பத்ததியில் இன்றைக்கு இந்த...
Read More ⟶

முன்ஜென்ம ஜாதக ஆய்வு

https://youtu.be/kgJpGJK2AZg அனைவருக்கும் வணக்கம், இந்த நாள் இனிய நாள் வாழ்வில் எல்லாரும்...
Read More ⟶

அட்சய லக்ன பத்ததி ஜோதிட ஆய்வு

ALPஅனைவருக்கும் வணக்கம்ஐந்து நிமிடத்தில் ஜாதகத்தை ஆய்வு...
Read More ⟶

Watch “🔴LIVE 20 அட்சய லக்ன பத்ததி ஜாதக ஆய்வு | ALP ASTROLOGER MOORTHI | ALP AStrologer” on YouTube

அனைவருக்கும் வணக்கம் https://youtu.be/mau3lRX2j5g அட்சய லக்ன பத்ததி ஜோதிட முறை ஆய்வு...
Read More ⟶

SASTI TV LIVE

12 மணிநேர தொடர் நேரலை அனைவருக்கும் வணக்கம்அட்சய லக்ன பத்ததி என்ற புதிய...
Read More ⟶

The Astrologer who amazed the world with his accurate predictions.

The Astrologer who amazed the world with his accurate predictions. As we all know astrology is a time bound subject, which holds numerous methods of analysis in its own style in order to revel...
Read More ⟶

Alp Astrology method

Astrology comprises of many concepts and uses many tools and methodologies to arrive at predictions.foremost among them is the Dasa and bukthi based on the moon and the star it occupies.all major...
Read More ⟶