01.02.2017இந்த நாள் இனிய நாள்.

    இந்த நாள் இனிய நாள். 01.02.2017 புதன் கிழமை நட்சத்திர பலன்கள் : அஸ்வினி...
Read More ⟶

திருமண 10 விதப் பொருத்தங்கள்

திருமண 10 விதப் பொருத்தங்கள் எப்படிப் பார்க்கவேண்டும் நல்ல மண வாழ்க்கை...
Read More ⟶

பஞ்சாட்சரம்

மூன்று வகை பஞ்சாட்சரம் நமசிவய - ஸ்தூல பஞ்சாட்சரம் சிவயநம - சூட்சும...
Read More ⟶

சாதகப் பொருத்தம்

சாதகரீதியான பொருத்தம் பார்ப்பதில் முக்கியமாக ஒரு விதிவிலக்கு பாடலை...
Read More ⟶

வள்ளலார் பெருமான்

மூன்று மந்திரங்கள். தனித்திரு என்பதற்கு ஏகாந்தமாய் இரு என்பது...
Read More ⟶