தமிழ் பெயர்கள்

1997. பண்மொழி 2005. பரிதியப்பன் 2028. பள்ளிக்கொண்டான்
1998. பண்பரசன் 2006. பரிமேலழகர் 2029. பன்னீர்images
1999. பண்பரசு 2007. பரியெறும்பெருமாள் 2030. பன்னிருகைவேல்
2000. பதினெட்டாம்படியான் 2008. பருதி 2031. பன்னீர்செல்வம்
2001. பரமசிவன் 2024. பழமலையப்பன் 2032. பனம்பாரன்
2002. பரிதிப்பெருமாள் 2025. பழையன் 2033. பனையடியான்
2003. பரிதிமாற்கலைஞன் 2026. பழிக்கஞ்சி 2034. பனிமலை
2004. பரிதிமாற்செல்வன் 2027. பழுவேட்டரையன்

பா

2035. பாசறைமுத்து 2044. பாம்பணையன் 2053. பாலறாவாயன்
2036. பாசறைச்செல்வன் 2045. பாம்பரையன் 2054. பாலைக்கண்ணன்
2037. பாடலன் 2046. பாமகன் 2055. பாவண்ணன்
2038. பாண்டியன் 2047. பார்காப்பான் 2056. பாவரசன்
2039. பாண்டிவளவன் 2048. பார்வேந்தன் 2057. பாவரசு
2040. பாணன் 2049. பாரி 2058. பாவாணன்
2041. பாப்பாண்டியன் 2050. பாரிவள்ளல் 2059. பாவிசைக்கோ
2042. பாப்பித்தன் 2051. பால்பாண்டியன் 2060. பாவேந்தன்
2043. பாப்பையா 2052. பால்வண்ணன் 2061. பாற்கடலோன்

பி

2062. பிஞ்ஞகன் 2065. பிசிராந்தை 2068. பிள்ளைப்பெருமாள்
2063. பித்தன் 2066. பிட்டன் 2069. பிறவியிலி
2064. பிரான் 2067. பிட்டன்கொற்றன்

பு

2070. புகழரசன் 2093. புரட்சிமணி 2116. புவல்
2071. புகழலகன் 2094. புரட்சிமுத்து 2117. புமாணிக்கம்
2072. புகழிறையன் 2095. புரட்சிப்பித்தன் 2118. புயரசு
2073. புகழெழிலன் 2096. புரட்சிக்கொடி 2129. புலிக்கிள்ளி
2074. புகழ்ச்செல்வன் 2097. புலமைப்பித்தன் 2120. புலிவளவன்
2075. புகழ்த்தம்பி 2098. புலவரன்பன் 2121. புலிமுடியன்
2076. புகழ்நம்பி 2199. புலிக்கொடி 2122. புலிமாறன்
2077. புகழ்மகன் 2100. புலிக்கொடியன் 2123. புலிமுத்து
2078. புகழ்முகிலன் 2101. புலித்தேவன் 2124. புலிக்குன்றன்
2079. புகழ்முதல்வன் 2102. புலிப்பாணி 2125. புலிக்குட்டித்தேவர்
2080. புகழ்பித்தன் 2103. புலிகடிமால் 2126. புலிக்கோ
2081. புகழ்வண்ணன் 2104. புலியூரான் 2127. புலிக்கீரன்
2082. புகழ்வாணன் 2105. புலியூர்நம்பி 2128. புலிப்பெருமாள்
2083. புகழ்வேந்தன் 2106. புலியரசன் 2129. புலிக்கண்ணன்
2084. புகழ்வேல் 2107. புலிப்பாண்டியன் 2130. புலிக்கூத்தன்
2085. புகழ்ச்சோழன் 2108. புலிச்சோழன் 2131. புலிமுழக்கன்
2086. புகழ்மாறன் 2119. புலித்தமிழன் 2132. புலிப்பிள்ளை
2087. புகழுபெருமாள் 2110. புலிப்பெருமாள் 2133. புலிநாட்டான்
2088. புகழேந்தி 2111. புலிச்செல்வன் 2134. புலிவிழி
2089. புதுமைப்பித்தன் 2112. புலிவண்ணன் 2135. புலியொளி
2090. புரட்சிக்கவி 2113. புலியப்பன்
2091. புரட்சிவள்ளல் 2114. புலிமகன்
2092. புரட்சிவேந்தன் 2115.புலிகாப்பான்

பூ

2136. பூங்கண்ணன் 2142. பூமணி 2148. பூத்தேவன்
2137. பூங்குன்றன் 2143. பூலித்தேவன் 2149. பூமுத்து
2138. பூங்காவனம் 2144. பூவண்ணன் 2150. பூநாடன்
2139. பூசலான் 2145. பூவரசு 2151. பூதத்தம்பி
2140. பூதப்பாண்டியன் 2146. பூவழகன்
2141. பூமகன் 2147. பூழியர்கோ

பெ

2152. பெரியகருப்பன் 2158. பெருங்கண்ணன் 2164. பெருந்துறைக்கோ
2153. பெரியண்ணன் 2159. பெருஞ்சித்திரன் 2165. பெருநற்கிள்ளி
2154. பெரியதம்பி 2160. பெருஞ்சாத்தன் 2166. பெருமாள்
2155. பெரிய நாயகம் 2161. பெருஞ்சேரல் 2167. பெருவழுதி
2156. பெரியாண்டான் 2162. பெருஞ்சோழன் 2168. பெருவளத்தன்
2157. பெரியாழ்வார் 2163. பெருந்தச்சன் 2169. பெருவிறற்கிள்ளி

பே

2170. பேகன் 2173. பேயாழ்வார் 2176. பேரரையன்
2171. பேச்சிமுத்து 2174. பேரம்பலம் 2177. பேரின்பன்
2172. பேயன் 2175. பேரம்பலவன்

பொ

2178. பொருட்டெழினி 2195. பொன்முத்து 2212. பொன்னம்பலம்
2179. பொதிகைச்செல்வன் 2196. பொன்வேலன் 2213. பொன்னம்பலவன்
2180. பொதியவெற்பன் 2197. பொன்மாறன் 2214. பொன்னழகன்
2181. பொய்கையான் 2198. பொன்வேந்தன் 2215. பொன்னரசன்
2182. பொய்கையாழ்வார் 2199. பொன்வேல் 2216. பொன்னெழிலன்
2183. பொய்யாமொழி 2200. பொன்வளவன் 2217. பொன்னன்
2184.பொய்சொல்லா மெய்யன் 2201. பொன்வண்ணன் 2218. பொன்னகரன்
2185. பொருநைத்துறைவன் 2202. பொன்வாணன் 2219. பொன்னாகன்
2186. பொழிலன் 2203. பொன்பாண்டியன் 2220. பொன்னிறைவன்
2187. பொற்கைப்பாண்டியன் 2204. பொன்பித்தன் 2221. பொன்னியின் செல்வன்
2188. பொற்செழியன் 2205. பொன்தம்பி 2222. பொன்னித்துறைவன்
2189. பொற்செல்வன் 2206. பொன்தேவன் 2223. பொன்னிவளவன்
2190. பொற்கண்ணன் 2207. பொன்மன்னன் 2224. பொன்னிநாடன்
2191. பொற்கோ 2208. பொன்துணை 2225. பொன்னையன்
2192. பொறையன் 2209. பொன்பெருமாள்
2193. பொன்மலை 2210. பொன்னடியான்
2194. பொன்மலையன் 2211. பொன்னப்பன்

போ

2226. போகர் 2227. போற்றியப்பன்

2228. மகிழ்கோ 2291. மதிப்பெருமாள் 2354. மல்லப்பன்
2229. மகிழ்நன் 2292. மதியெழிலன் 2355. மல்லையன்
2230. மகிழ்வரசு 2293. மதியரசு 2356. மலர்மன்னன்
2231. மகிழ்வரசன் 2294. மதிமொழியன் 2357. மலர்வண்ணன்
2232. மகிழ்வண்ணன் 2295. மதிப்பித்தன் 2358. மலர்வாணன்
2233. மகிழ்வாணன் 2296. மதிமலர்ச்செல்வன் 2359. மலர்ச்செல்வன்
2234. மகிழ்முத்து 2297. மதுரைக்கீரன் 2360. மலர்த்தம்பி
2235. மகிழ்ச்சிதம்பி 2298. மதுரைவாணன் 2361. மலர்நாடன்
2236. மங்கைபாகன் 2299. மதுரைவீரன் 2362. மலர்மணி
2237. மண்ணப்பன் 2300. மதுரைமணி 2363. மலர்அரசன்
2238. மணக்குடவன் 2301. மதுரைதம்பி 2364. மலர்அழகன்
2239. மணவழகு 2302. மதுரைமுத்து 2365. மலர்எழிலன்
2240. மணவழகர் 2303. மதுரைஅரசன் 2366. மலர்த்தேவன்
2241. மணவாளன் 2304. மதுரையப்பன் 2367. மலர்நம்பி
2242. மணி 2305. மதுரைவேந்தன் 2368. மலர்மகன்
2243. மணியன் 2306. மதுரைபித்தன் 2369. மலர்முகிலன்
2244. மணியப்பன் 2307. மதுரைசெல்வம் 2370. மலர்முதல்வன்
2245. மணிகண்டன் 2308. மதுரைவேலன் 2371. மலர்வேந்தன்
2246. மணிமாறன் 2309. மதுரைநிதி 2372. மலரவன்
2247. மணிமுத்து 2310. மதுரைமதி 2373. மலரன்பன்
2248. மணிமொழியன் 2311. மதுரைமுதல்வன் 2374. மலரோன்
2249. மணிவண்ணன் 2312. மதுரைத்தேவன் 2375. மலையன்
2250. மணிவாணன் 2313. மதுரைப்பாண்டியன் 2376. மலையப்பன்
2251. மணியொளி 2314. மதுரை அழகர் 2377. மலையமான்
2252. மணிவாசகம் 2315. மதுரை எழிலன் 2378. மலையரசு
2253. மணிவெள்ளை 2316. மதுரை மலை 2379. மலையாண்டி
2254. மணியரசன் 2317. மந்திரம் 2380. மலைவாணன்
2255. மணியழகன் 2318. மந்திரவாணன் 2381. மலைநாடன்
2256. மணியிறைவன் 2319. மந்திரவேல் 2382. மலைமணி
2257. மணியெழிலன் 2320. மந்திரமுத்து 2383. மலைமுத்து
2258. மணிசெல்வம் 2321. மந்திரநாயகம் 2384. மழவராயன்
2259. மணித்தம்பி 2322. மந்திரசெல்வம் 2385. மழைமகிழன்
2260. மணித்தேவன் 2323. மந்திரமணி 2386. மழைவண்ணன்
2261. மணிநம்பி 2324. மயிலப்பன் 2387. மழைவளவன்
2262. மணிப்பித்தன் 2325. மயிலன் 2388. மழைச்செல்வன்
2263. மணிமகன் 2326. மயிலவன் 2389. மறவன்
2264. மணிமன்னன் 2327. மயிலேறும்பெருமாள் 2390. மறவன்மணி
2265. மணிமுகிலன் 2328. மயிலேறும்மணி 2391. மறவன்செல்வன்
2266. மணிமுதல்வன் 2329. மயிலேறும் முத்து 2392. மறவன்முத்து
2267. மணிவேந்தன் 2330. மயிலேறும் செல்வம் 2393. மறைக்காடன்
2268. மணிவேல் 2331. மயிலேறும்வாணன் 2394. மறைமலை
2269. மணிவேலன் 2332. மயிலேறும்அப்பன் 2395. மறைமலையான்
2270. மதிசூடி 2333. மயிலேறும்நாயகம் 2396. மறைமணி
2271. மதிமகன் 2334. மயிலைக்காளை 2397. மறைசெல்வன்
2272. மதியழகன் 2335. மயிலை நாயகம் 2398. மறைவாணன்
2273. மதியன்பன் 2336. மயிலைச் செல்வம் 2399. மறைமுத்து
2274. மதியரசன் 2337. மயிலை முத்து 2400. மறைமதி
2275. மதியொளி 2338. மயிலை மணி 2401. மறைநிதி
2276. மதிநிதி 2339. மயிலைவாணன் 2402. மறையன்பன்
2277. மதிவண்ணன் 2340. மயில்வண்ணன் 2403. மறைமன்னன்
2278. மதிவாணன் 2341. மருது 2404. மறைமாணிக்கம்
2279. மதிமுத்து 2342. மருதன் 2405. மன்றவாணன்
2280. மதிசெல்வன் 2343. மருதப்பன் 2406. மன்றாடி
2281. மதியப்பன் 2344. மருதநாயகன் 2407. மன்னர்மன்னன்
2282. மதிமணி 2345. மருதமுத்து 2408. மன்னார்
2283. மதியடியான் 2346. மருதவாணன் 2409. மன்னைச்செல்வன்
2284. மதிமாறன் 2347. மருதநாயகம் 2410. மன்னைமுத்து
2285. மதிமலை 2348. மருதளிறநாகன் 2411. மன்னைவாணன்
2286. மதிக்கண்ணன் 2349. மருதநாடன் 2412. மண்ணைவளவன்
2287. மதிவேலன் 2350. மருதையன்
2288. மதிவேந்தன் 2351. மருள்நீக்கி
2289. மதிவேல் 2352. மரைக்காடன்
2290. மதித்தம்பி 2353. மல்லன்

மா

2413. மாக்கோதை 2431. மாயவன் 2449. மாலன்
2414. மாங்குடிமருதன் 2432. மாயக்கூத்தன் 2450. மாலவன்
2415. மாசாத்தான் 2433. மாயன் 2451. மால்மருகன்
2416. மாசாத்துவான் 2434. மாயாண்டி 2452. மாவளவன்
2417. மாசிலாமணி 2435. மாயாவி 2453. மாவலிவாணன்
2418. மாடப்பன் 2436. மாரி 2454. மாறன்வழுதி
2419. மாடலன் 2437. மாரிமுத்து 2455. மாறன்பொறையன்
2420. மாணிக்கம் 2438. மாரியப்பன் 2456. மாறன்பெருமாள்
2421. மாணிக்கவாசகம் 2439. மாரிச்செல்வன் 2457. மாறன்மணி
2422. மாதவன் 2440. மாரிமணி 2458. மாறவாணன்
2423. மாதவப்பெருமாள் 2441. மாரிநிதி 2459. மாறமுத்து
2424. மாதேவன் 2442. மாரியன்பன் 2460. மாறன்பாண்டியன்
2425. மாதையன் 2443. மாரிவாணன் 2461. மான்மகன்
2426. மாதொருபாகன் 2444. மாரித்தம்பி 2462. மானவீரன்
2427. மாந்தரஞ்சேரல் 2445. மாரித்தேவன் 2463. மானேந்தி
2428. மாநாய்கன் 2446. மாரிவளவன்
2429. மாப்பிள்ளை 2447. மாரிகருப்பன்
2430. மாமல்லன் 2448. மாரன்

மி

2464. மின்னல் 2465. மிழலைத்தொண்டன்

மீ

2466. மீனவன்

மு

2467. முகிலன் 2487. முத்துவீரன் 2507. முருகொளி
2468. முகிலரசன் 2488. முத்துமாணிக்கம் 2508. முருகையன்
2469. முகில்வண்ணன் 2489. முத்துவேல் 2509. முல்லைநாடன்
2470. முக்கண்ணன் 2490. முத்துவெள்ளை 2510. முல்லைவண்ணன்
2471. முடத்திருமாறன் 2491. முத்துதாண்டவன் 2511. முல்லைவாணன்
2472. முடியரசன் 2492. முத்தெழிலன் 2512. முல்லைமுத்து
2473. முடிகொண்டான் 2493. முத்துவீரப்பன் 2513. முல்லைச்செல்வன்
2474. முடிநாகராயன் 2494. முத்தப்பா 2514. முல்லைத்தமிழன்
2475. முத்தண்ணன் 2495. முத்தன் 2515. முல்லைமகன்
2476. முத்தப்பன் 2496. முத்திருளப்பன் 2516. முல்லைபித்தன்
2477. முத்தரசு 2497. முத்திருளாண்டி 2517. முன்னேற்றம்
2478. முத்தழகு 2498. முத்தையன் 2518. முனியன்
2479. முத்து 2499. முரசொலி 2519. முனியப்பன்
2480. முத்துக்கருப்பன் 2500. முருகன் 2520. முனியாண்டி
2481. முத்துக்கண்ணு 2501. முருகமணி 2521. முனிவேல்
2482. முத்துக்குமரன் 2502. முருகவேல்
2483. முத்துக்கூத்தன் 2503. முருகவேள்
2484. முத்துசிவன் 2504. முருகுபாண்டியன்
2485. முத்துமணி 2505. முருகுவண்ணன்
2486. முத்துவண்ணன் 2506. முருகப்பன்
மூ

2522. மூவேந்தன்

மெ

2523. மெய்கண்டான் 2525. மெய்யறிவு
2524. மெய்ப்பொருள் 2526. மெய்யப்பன்

மோ

2527. மோசிக்கீரன்

யா

2528. யாழ்ப்பாணன் 2533. யாழ்மாணிக்கம் 2538. யாழ்த்தேவன்
2529. யாழரசன் 2534. யாழப்பன் 2539. யாழ்த்தம்பி
2530. யாழ்மகன் 2535. யாழ்முத்து 2540. யாழரசு
2531. யாழ்மணி 2536. யாழ்குமரன்
2532. யாழ்ச்செல்வன் 2537. யாழ்மறவன்

2541. வஞ்சிக்கோ 2576. வண்ணமுத்து 2611. வண்ணக்காளை
2542. வஞ்சிக்கோன் 2577. வண்ணக்குழன் 2612. வண்ணப்பிள்ளை
2543. வஞ்சிக்கோவன் 2578. வண்ணச்செல்வன் 2613. வண்ணக்குன்றன்
2544. வஞ்சிமுத்து 2579. வண்ணப்பாண்டியன் 2614. வண்ணமூலன்
2545. வஞ்சிவேந்தன் 2580. வண்ணப்பித்தன் 2615. வண்ணமொழி
2546. வஞ்சிப்பாவலன் 2581. வண்ணக்கூத்தன் 2616. வண்ணமாலை
2547. வஞ்சிசெல்வம் 2582. வண்ணமலை 2617. வண்ணநேயன்
2548. வஞ்சிக்கண்ணன் 2583. வண்ணமணி 2618. வணங்காமுடி
2549. வஞ்சிப்பெருமாள் 2584. வண்ணக்கண்ணன் 2619. வந்தியத்தேவன்
2550. வஞ்சிமகன் 2585. வண்ணப்பன் 2620. வல்லரசு
2551. வஞ்சித்தொண்டன் 2586. வண்ணமணி 2621. வல்லத்தரசு
2552. வஞ்சியரசு 2587. வண்ணவேல் 2622. வல்லிக்கண்ணன்
2553. வஞ்சிமாறன் 2588. வண்ணக்கனி 2623. வல்லிமுத்து
2554. வஞ்சியப்பன் 2589. வண்ணநிலவன் 2624. வல்லவரையன்
2555. வஞ்சிவாணன் 2590. வண்ணநம்பி 2625. வல்வில்ஓரி
2556. வஞ்சிகொண்டான் 2591. வண்ணவாணன் 2626. வலவன்
2557. வஞ்சிக்கண்ணு 2592. வண்ணக்கோ 2627. வளவன்
2558. வஞ்சிக்கூத்தன் 2593. வண்ணமுதல்வன் 2628. வழித்துணைவன்
2559. வஞ்சிமணி 2594. வண்ணநாயகம் 2629. வழுதி
2560. வஞ்சிப்பித்தன் 2595. வண்ணக்கதிர் 2630. வள்ளிநாயகம்
2561. வஞ்சிக்குமரன் 2596. வண்ணமதி 2631. வள்ளியப்பன்
2562. வஞ்சிக்கருப்பன் 2597. வண்ணமதியன் 2632. வள்ளிமணாளன்
2563. வஞ்சிவீரன் 2598. வண்ணமுருகன் 2633. வள்ளிமுத்து
2564. வஞ்சிமாறன் 2599. வண்ணங்கொண்டான் 2634. வள்ளுவன்
2565. வஞ்சிமறவன் 2600. வண்ணவோவியன் 2635. வள்ளுவநம்பி
2566. வஞ்சிவேல் 2601. வண்ணப்புலி 2636. வள்ளுவரடியான்
2567. வடமலை 2602. வண்ணச்சேரன் 2637. வளனரசு
2568. வடமலையப்பன் 2603. வண்ணச்சோழன்
2569. வடிவேல் 2604. வண்ணக்கொடி
2570. வடிவேலன் 2605. வண்ணப்பெருமாள்
2571. வடிவழகன் 2606. வண்ணத்தேவன்
2572. வடிவம்பலம் 2607. வண்ணநாடன்
2573. வடிவுடைநம்பி 2608. வண்ணமாணிக்கம்
2574. வடுகப்பன் 2609. வண்ணமாயிரம்
2575. வண்ணக்குமரன் 2610. வண்ணக்கோடி

வா

2638. வாகையரசு 2650. வாகைமலை 2662. வாரணன்
2639. வாகைவாணன் 2651. வாகைமாலை 2663. வாழ்வரசன்
2640. வாகைக்கூத்தன் 2652. வாகைக்கொடி 2664. வாழ்வரசு
2641. வாகைப்பித்தன் 2653. வாகைப்பெருமாள் 2665. வாழவந்தான்
2642. வாகைமுத்து 2654. வாணி மாணிக்கம் 2666. வாலறிவன்
2643. வாகைச்செல்வன் 2655. வாகைக்கண்ணன் 2667. வான்முகிலன்
2644. வாகைக்கனி 2656. வாகைக்குமரன் 2668. வானமுத்து
2645. வாகைப்பழம் 2657. வாகைவேல் 2669. வானத்தரசு
2646. வாகைநிலவன் 2658. வாகைமணி 2670. வானவரம்பன்
2647. வாகைநிதி 2659. வாகைத்தேவன் 2671. வானவன்
2648. வாகைமதி 2660. வாணன்
2649. வாகைக்கதிர் 2661. வாதவூரன்

வி

2672. விடுதலை 2678. விண்முத்து 2684. வில்லவன்கோதை
2673. விடுதலைவிரும்பி 2679. விண்ணரசு 2685. வில்லிப்புத்துரான்
2674. விடைக்கொடியன் 2680. விந்தன் 2686. விளங்கொளி
2675. விடையவன் 2681. வில்லழகன் 2687. விளம்பிநாகன்
2676. விண்ணவன் 2682. வில்லவன் 2688. விறல்மிண்டன்
2677. விண்மணி 2683. வில்லாளன் 2689. வினைதீர்த்தான்

வீ

2690. வீரசிவன் 2694. வீரமுத்து 2698. வீரவாணன்
2691. வீரசோழன் 2695. வீரபாண்டியன் 2699. வீரன்
2692. வீரப்பன் 2696. வீரமணி
2693. வீரபெருமாள் 2697. வீரபாகு

வெ

2700. வெண்கண்ணன் 2709. வெள்ளைமுத்து 2718. வெற்றிக்கூத்தன்
2701. வெண்கொற்றன் 2710. வெள்ளையத்தேவன் 2719. வெற்றித்தேவன்
2702. வெண்மணி 2711. வெள்ளைவாரணன் 2720. வெற்றிமணி
2703. வெண்ணிவளவன் 2712. வெற்பன் 2721. வெற்றியரசன்
2704. வெளிமான் 2713. வெற்றி 2722. வெற்றியழகன்
2705. வெள்ளெருக்கன் 2714. வெற்றிச்செல்வன் 2723. வெற்றிவாணன்
2706. வெள்ளிமலை 2715. வெற்றிவேல் 2724. வெற்றிவேற்செழியன்
2707. வெள்ளியப்பன் 2716. வெற்றிகொண்டான்
2708. வெள்ளை மாறன் 2717. வெற்றிமுத்து

வே

2725. வேங்கடவன் 2731. வேந்தன் 2737. வேலவன்
2726. வேங்கையன் 2732. வேம்பையன் 2738. வேழவேந்தன்
2727. வேங்கடமணி 2733. வேல்முருகன் 2739. வேள்பாரி வை
2728. வேங்கைமார்பன் 2734. வேலரசு
2729. வேடப்பன் 2735. வேலப்பன்
2730. வேடியப்பன் 2736. வேலன்

வை

2740. வைகறை 2751. வைரவேல் 2762. வைரக்கண்ணன்
2741. வைகறைவாணன் 2752. வைரநெஞ்சன் 2763. வைரத்தம்பி
2742. வையவன் 2753. வைரமணி 2764. வைரமொழியன்
2743. வையமளந்தான் 2754. வைரமார்பன் 2765. வைரவொளி
2744. வையாவிக்கோ 2755. வைரவேலன் 2766. வைரப்பித்தன்
2745. வையைத்துறைவன் 2756. வைரவரசு 2767. வைரக்கூத்தன்
2746. வையைநாடன் 2757. வைரத்தேவன் 2768. வைரந்தி
2747. வைரக்கண் 2758. வைரவாணன் 2769. வைரமதி
2748. வைரக்கண்ணு 2759. வைரமலை 2770. வைரநாடன்
2749. வைரவன் 2760. வைரமாலை
2750. வைரமுத்து 2761. வைரவண்ணன்

பெண் பெயர்கள்

2771. அகல்விழி 2810. அருள்மொழித்தேவி 2849. அழகுதெய்வாணை
2772. அகநகை 2811. அருளரசி 2850. அழகுநங்கை
2773. அகமுடைநங்கை 2812. அருளம்மை 2851. அழகியபெரியவள்
2774. அகவழகி 2813. அருளம்மா 2852. அறம்
2775. அங்கயற்கண்ணி 2814. அருள் 2853. அறம் வளர்த்தாள்
2776. அஞ்சம்மாள் 2815. அருள்விழி 2854. அறம் வளர்த்த நாயகி
2777. அஞ்சலை 2816. அருள்மங்கை 2855. அறச்செல்வி
2778. அஞ்சளையம்மா 2817. அருள்மணி 2856. அறப்பாவை
2779. அஞ்சொலி 2818. அருள்நெறி 2857. அறவல்லி
2780. அடைக்கலம் 2819. அருள்வடிவு 2858. அறிவுக்கரசி
2781. அணிசடை 2820. அருட்கொடி 2859. அறிவுக்கனி
2782. அணிமாலை 2821. அருளழகி 2860. அறிவுச்சுடர்
2783. அம்மங்கை 2822. அருளாழி 2861. அறிவுமணி
2784. அம்மணி 2823. அருளி 2862. அறிவுநிதி
2785. அம்மாக்கண்ணு 2824. அருட்செல்வி 2863. அறிவுமதி
2786. அம்மாக்குட்டி 2825. அருவி 2864. அறிவுடைநங்கை
2787. அமிழ்தம் 2826. அருமைச்செல்வி 2865. அறிவழகி
2788. அமிழ்தமொழி 2827. அருமையரசி 2866. அறிவுடையரசி
2789. அமிழ்தரசு 2828. அருமைநாயகி 2867. அறிவுக்கொடி
2790. அமிழ்தவல்லி 2829. அல்லி 2868. அறிவொளி
2791. அமுதம் 2830. அல்லியரசி 2869. அன்பு
2792. அமுதா 2831. அல்லிக்கொடி 2870. அன்புப்பழம்
2793. அமுதவாணி 2832. அல்லியங்கோதை 2871. அன்புமணி
2794. அமுதவல்லி 2833. அல்லிவிழி 2872. அன்புச்செல்வி
2795. அமுதசுரபி 2834. அலர்மேல்மங்கை 2873. அன்பரசி
2796. அமுதரசி 2835. அலர்மேல்வல்லி 2874. அன்பழகி
2797. அமுது 2836. அலர்மேலு 2875. அன்புக்கொடி
2798. அமுதினி 2837. அலைவாய்மொழி 2876. அன்புமொழி
2799. அமைதி 2838. அவ்வை 2877. அன்னம்
2800. அமைதோளி 2839. அழகி 2878. அன்னம்மா
2801. அரங்கநாயகி 2840. அழகரசி 2879. அன்னக்கிளி
2802. அரசி 2841. அழகம்மை 2880. அன்னக்கொடி
2803. அரசக்கனி 2842. அழகம்மாள் 2881. அன்னத்தாய்
2804. அரசநாயகி 2843. அழகுடைச்செல்வி 2882. அன்னப்பழம்
2805. அரசர்க்கரசி 2844. அழகுடைநங்கை 2883. அன்னமணி
2806. அரியநாயகி 2845. அழகுமணி
2807. அருஞ்செல்வி 2846. அழகுநிலா
2808. அருண்மொழி 2847. அழகுமுத்து
2809. அருள்மொழி 2848. அழகுமுத்துமணி

2884. ஆடலரசி 2892. ஆதிமுத்து 2900. ஆழ்வார் திருமங்கை
2885. ஆடவல்லாள் 2893. ஆதிமணி 2901. ஆழ்வார் நங்கை
2886. ஆடலழகி 2894. ஆயிரக்கண்ணு 2902. ஆழ்வார் நாயகி
2887. ஆடற்செல்வி 2895. ஆராவமுது 2903. ஆழ்வாரம்மை
2888. ஆண்டாள் 2896. ஆராயி 2904. ஆறுமுகத்தாய்
2889. ஆதி 2897. ஆவுடை நாயகி 2905. ஆறுமுகவல்லி
2890. ஆதிமந்தி 2898. ஆவுடை நங்கை
2891. ஆதிரை 2899. ஆவுடையம்மா

2906. இசை 2928. இயற்கைஒளி 2950. இளநகை
2907. இசைச்செல்வி 2929. இயற்றமிழ் செல்வி 2951. இளநங்கை
2908. இசைஞானி 2930. இலக்கியம் 2952. இளமங்கை
2909. இசையமுது 2931. இளங்கண்ணி 2953. இளையவல்லி
2910. இசையரசி 2932. இளங்கன்னி 2954. இறைவி
2911. இசைவாணி 2933. இளங்கிளி 2955. இறைஎழிலி
2912. இசையழகி 2934. இளங்குமரி 2956. இறையரசி
2913. இந்திரை 2935. இளங்குயில் 2957. இறைமுதல்வி
2914. இந்திரதேவி 2936. இளஞ்சித்திரை 2958. இறைநங்கை
2915. இமயமடந்தை 2937. இளஞ்செல்வி 2959. இன்பக்குரல்
2916. இயலரசி 2938. இளநிலா 2960. இன்பக்கிளி
2917. இயற்கை 2939. இளம்பிறைக்கண்ணி 2961. இன்பவல்லி
2918. இயற்கையரசி 2940. இளமதி 2962. இன்பக்கனி
2919. இயற்கைச்செல்வி 2941. இளமயில் 2963. இன்மொழி
2920. இயற்கைநங்கை 2942. இளம்பிறை 2964. இன்முல்லை
2921. இயற்கைதேவி 2943. இளநாச்சி 2965. இன்னமுது
2922. இயற்கைமகள் 2944. இளந்தத்தை 2966. இனியள்
2923. இயற்கைமுதல்வி 2945. இளந்தென்றல்
2924. இயற்கைவாணி 2946. இளந்தேவி
2925. இயற்கைமங்கை 2947. இளவரசி
2926. இயற்கைவல்லி 2948. இளவழகி
2927. இயற்கைமணி 2949. இளவெயினி

2967. ஈகவரசி 2972. ஈழவாணி
2968. ஈகையரசி 2973. ஈழத்தரசி 2977. ஈழமதி
2969. ஈதலரசி 2974. ஈழமணி 2978. ஈழநிதி
2970. ஈழச்செல்வி 2975. ஈழமுத்து 2979. ஈழக்கதிர்
2971. ஈழமின்னல் 2976. ஈழஎழில்

2984. உலகமுதல்வி 2988. உலகமதி 2996. உயிர்த்துணை
2985. உலகநாயகி 2989. உலகநிதி 2997. உயர்வரசி
2986. உலகநங்கை 2994. உமையரசி 2998. ஊக்கச்செல்வி
2987. உலகிறைவி 2995. உமையாள் 2999. ஊழிமுதல்வி