தமிழ் பெயர்கள்

3000. எண்டோள்வல்லி 3004. எழில்வடிவு 3008. எழிலோவியம்
3001. எல்லம்மா 3005. எழில்முதல்வி 3009. எழிற்செல்விimages (1)
3002. எழில் 3006. எழிலம்மை
3003. எழில்நிலா 3007. எழிலரசி

3010. ஏலம்மாள் 3018. ஏழிசைநங்கை 3026. ஏழிசைவல்லி
3011. ஏலவார் குழலி 3019. ஏழிசைப்பாவை 3027. ஏழிசைவாணி
3012. ஏழிசை இறைவி 3020. ஏழிசைமகள் 3028. ஏழிசைமுத்து
3013. ஏழிசை எழிலி 3021. ஏழிசைமங்கை 3029. ஏழிசைச்சுடர்
3014. ஏழிசை ஒளி 3022. ஏழிசைமணி 3030. ஏழிசைநிதி
3015. ஏழிசைச் செல்வி 3023. ஏழிசைமுதல்வி 3031. ஏழிசைமதி
3016. ஏழிசை தங்கை 3024. ஏழிசையரசி
3017. ஏழிசைத்தேவி 3025. ஏழிசையழகி

3032. ஐயை 3033. ஐயம்மாள் 3034. ஐவணம்

3035. ஒண்டமிழரசி 3060. ஒலிநிலா 3052. ஒலியரசி
3036. ஒப்பிலழகி 3061. ஒலிமகள் 3053. ஒலியலழகி
3037. ஒப்பிலாமணி 3062. ஒலிமங்கை 3054. ஒலிவல்லி
3038. ஒப்பிலாமொழி 3063. ஒலிமலர் 3055. ஒலிவாணி
3039. ஒப்பிலாநங்கை 3064. ஒலிமணி 3056. ஒலிஇறைவி
3040. ஒப்பிலாஅழகி 3065. ஒலிமுதல்வி 3057. ஒலிக்கொடி
3041. ஒருமாமணி 3066. ஒளிவடிவு 3058. ஒலிச்செல்வி
3042. ஒலிஇறைவி 3067. ஒலிவல்லி 3059. ஒலித்தேவி
3043. ஒலிஎழிலி 3035. ஒண்டமிழரசி 3060. ஒலிநிலா
3044. ஒலிச்செல்வி 3036. ஒப்பிலழகி 3061. ஒலிமகள்
3045. ஒலித்தங்கை 3037. ஒப்பிலாமணி 3062. ஒலிமங்கை
3046. ஒலித்தேவி 3038. ஒப்பிலாமொழி 3063. ஒலிமலர்
3047. ஒலிநங்கை 3039. ஒப்பிலாநங்கை 3064. ஒலிமணி
3048. ஒலிப்பாவை 3040. ஒப்பிலாஅழகி 3065. ஒலிமுதல்வி
3049. ஒலிமகள் 3041. ஒருமாமணி 3066. ஒளிவடிவு
3050. ஒலிமணி 3042. ஒலிஇறைவி 3067. ஒலிவல்லி
3051. ஒலிமுகிலி 3043. ஒலிஎழிலி
3052. ஒலியரசி 3044. ஒலிச்செல்வி
3053. ஒலியலழகி 3045. ஒலித்தங்கை
3054. ஒலிவல்லி 3046. ஒலித்தேவி
3055. ஒலிவாணி 3047. ஒலிநங்கை
3056. ஒலிஇறைவி 3048. ஒலிப்பாவை
3057. ஒலிக்கொடி 3049. ஒலிமகள்
3058. ஒலிச்செல்வி 3050. ஒலிமணி
3059. ஒலித்தேவி 3051. ஒலிமுகிலி

3068. ஓவியம் 3070. ஓவியச்செல்வி 3072. ஒளவை
3069. ஓவியர் 3071. ஓவியப்பாவை 3073. ஒளவையாரம்மா

3074. கடல் அரசி 3091. கதிர்ச்செல்வி 3108. கலையரசி
3075. கடல் அழகி 3092. கதிர்மதி 3109. கலைவாணி
3076. கடற்கண்ணி 3093. கதிர்நிதி 3110. கலையழகி
3077. கடல்வாணி 3094. கதிர்நகை 3111. கலைமகள்
3078. கடற்கனி 3095. கதிரொளி 3112. கலைமலர்
3079. கண்ணம்மை 3096. கப்பற்செல்வி 3113. கலைமணி
3080. கண்ணம்மா 3097. கயற்விழி 3114. கலைமான்
3081. கண்ணகி 3098. கயற்கண்ணி 3115. கன்னல்
3082. கண்ணழகி 3099. கயற்கொடி 3116. கன்னல்செல்வி
3083. கண்ணாத்தாள் 3100. கயமலர்க்கண்ணி 3117. கன்னல்மொழி
3084. கண்ணிமை 3101. கருங்குழலி 3118. கன்னியம்மா
3085. கண்ணியம்மை 3102. கரும்பாயி 3119. கனிமொழி
3086. கண்ணுக்கினியாள் 3103. கருத்தழகி
3087. கண்மணி 3104. கருத்தகிளி
3088. கதிர் 3105. கருத்தம்மை
3089. கதிர்மணி 3106. கருத்தம்மா
3090. கதிர்வாணி 3107. கருமாரி

கா

3120. காக்கைபாடினி 3126. கார்குழலி 3131. காவிரி
3121. காசியம்மாள் 3127. கார்முகிலி 3132. காவேரி
3122. காத்தாயி 3128. கார்முகில் 3133. காளியம்மை
3123. காந்திமதி 3129. காவற்பெண்டு 3134. காளியம்மா
3124. காமக்கண்ணி 3130. காவியங்கண்ணி
3125. காயாம்பூ

கி

3135. கிள்ளைமொழி 3137. கிளியம்மா 3139. கிளியேந்தி
3136. கிளிக்கண்ணு 3138. கிளிமொழி

கு

3140. குஞ்சம்மை 3170. குமரிமுத்து 3200. குறள்மொழி
3141. குஞ்சம்மா 3171. குமரிவல்லி 3201. குறளமுது
3142. குட்டி 3172. குமரியரசி 3202. குறிஞ்சி
3143. குட்டியம்மா 3173. குமரிமாலை 3203. குறிஞ்சிஇறைவி
3144. குடியரசு 3174. குமரிவாணி 3204. குறிஞ்சிஎழிலி
3145. குடியரசி 3175. குமரிநிதி 3205. குறிஞ்சிச்செல்வி
3146. குணமாலை 3176. குமரிமதி 3206. குறிஞ்சிநங்கை
3147. குணவழகி 3177. குமரிமணி 3207. குறிஞ்சித்தங்கை
3148. குணமொழி 3178. குமரிப்பாவை 3208. குறிஞ்சித்தேவி
3149. குணநாயகி 3179. குமரிமாணிக்கம் 3209. குறிஞ்சிப்பாவை
3150. குணவல்லி 3180. குமுதம் 3210. குறிஞ்சிமகள்
3151. குணச்செல்வி 3181. குமுதினி 3211. குறிஞ்சிமங்கை
3152. குணவாணி 3182. குமுதவல்லி 3212. குறிஞ்சிமணி
3153. குணமதி 3183. குமுதவாயாள் 3213. குறிஞ்சிமலர்
3154. குணநிதி 3184. குயில் 3214. குறிஞ்சிமுகிலி
3155. குணக்கொடி 3185. குயிலி 3215. குறிஞ்சிமுதல்வி
3156. குணவரசி 3186. குயில்மொழி 3216. குறிஞ்சியரசி
3157. குணமணி 3187. குருவம்மா 3217. குறிஞ்சியழகி
3158. குணமொழி 3188. குருமாணிக்கம் 3218. குறிஞ்சிவல்லி
3159. குணப்பாவை 3189. குலக்கொடி 3219. குறிஞ்சிவாணி
3160. குணமாணிக்கம் 3190. குலக்கொழுந்து
3161. குணக்கண்ணி 3191. குலமாணிக்கம்
3162. குணவொளி 3192. குலவாணி
3163. குணமுத்து 3193. குலமுத்து
3164. குப்பாயி 3194. குலமணி
3165. குப்பம்மாள் 3195. குலநிதி
3166. குமரி 3196. குலமதி
3167. குமரியம்மா 3197. குழலி
3168. குமரிக்கொடி 3198. குழல்வாய்
3169. குமரிச்செல்வி 3199. குழல்வாய்மொழி

கூ

3220. கூந்தலழகி 3221. கூந்தல்பிறை

கொ

3222. கொங்கச்செல்வி 3231. கொன்றைவாணி 3240. கொன்றைமுத்து
3223. கொல்லிப்பாவை 3232. கொன்றைசூடி 3241. கொன்றைநிதி
3224. கொழுந்து 3233. கொன்றையரசி 3242. கொன்றைமதி
3225. கொழுந்தம்மாள் 3234. கொன்றைமகள் 3243. கொன்றைமாணிக்கம்
3226. கொளஞ்சியம்மை 3235. கொன்றைப்பாவை 3244. கொன்றைமொழி
3227. கொளஞ்சியம்மா 3236. கொன்றைநங்கை 3245. கொற்றவைச்செல்வி
3228. கொற்றவை 3237. கொன்றைகொண்டான்
3229. கொன்றை 3238. கொன்றைஎழிலி
3230. கொன்றைச்செல்வி 3239. கொன்றைமணி
கோ

3246. கோதை 3250. கோமதி 3254. கோவழகி
3247. கோதைநாயகி 3251. கோமதி நாயகி 3255. கோப்பெரும்பெண்டு
3248. கோதையம்மாள் 3252. கோலவிழி
3249. கோமகள் 3253. கோவரசி

3256. சங்கு 3260. சடையம்மா 3264. சரிவார்குழவி
3257. சங்கிலி 3261. சடைச்சி 3265. சண்பகம்
3258. சங்கிலிநாச்சியார் 3262. சடையன்செல்வி 3266. சண்பகவல்லி
3259. சடை 3263. சந்தச்செல்வி

சா

3267. சாவினி

சி

3268. சிட்டு 3288. சித்திரப்பாவை 3308. சிலம்புமலர்
3269. சிந்தாமணி 3289. சிவக்கொழுந்து 3309. சிலம்புவல்லி
3270. சிந்தாதேவி 3290. சிவகாமவல்லி 3310. சிலம்புநிதி
3271. சிந்து 3291. சிவசங்கு 3311. சிலம்புமதி
3272. சித்திரை 3292. சிவமாலை 3312. சிலையழகி
3273. சித்திரைச்செல்வி 3293. சிவந்தி 3313. சிறைச்செல்வி
3274. சித்திரைவாணி 3294. சிவவடிவு 3314. சிறைவாணி
3275. சித்திரைமணி 3295. சிலம்பரசி 3315. சிறைமுத்து
3276. சித்திரைமுத்து 3296. சிலம்பாயி 3316. சிறைமணி
3277. சித்திரைநாயகி 3297. சிலம்புச்செல்வி 3317. சிறைநாயகி
3278. சித்திரையழகி 3298. சிலம்பொலி 3318. சிறைமாலை
3279. சித்திரைநங்கை 3299. சிலம்பவாணி 3319. சிறைப்பாவை
3280. சித்திரைமகள் 3300. சிலம்புத்தேவி 3320. சின்னம்மை
3281. சித்திரைதேவி 3301. சிலம்புநங்கை 3321. சின்னம்மாள்
3282. சித்திரைப்பாவை 3302. சிலம்புமங்கை 3322. சின்னத்தாய்
3283. சித்திரைமங்கை 3303. சிலம்புப்பாவை 3323. சின்னமணி
3284. சித்திரைவிழி 3304. சிலம்புமகள் 3324. சின்னமுத்து
3285. சித்திரைமதி 3305. சிலம்புமணி
3286. சித்திரைநிதி 3306. சிலம்புமுத்து
3287. சித்திரைவல்லி 3307. சிலம்பம்மை

சு

3325. சுடர் 3333. சுடர்ப்பாவை 3341. சுடர்நாயகி
3326. சுடர்மணி 3334. சுடர்மதி 3342. சுடர்விழி
3327. சுடர்முத்து 3335. சுடர்நிதி 3343. சுடர்மாலை
3328. சுடர்வாணி 3336. சுடர்மலர் 3344. சுடர்க்கொடி
3329. சுடர்தேவி 3337. சுடராயி 3345. சுரும்பார்குழலி
3330. சுடர்செல்வி 3338. சுடரொளி
3331. சுடர்த்தாய் 3339. சுடர்தொடி
3332. சுடர்மகள் 3340. சுடர்குழலி

சூ

3346. சூடாமணி 3348. சூடிக்கொடுத்தாள்
3347. சூடாமலர் 3349. சூளாமணி

செ

3350. செங்கண்ணி 3392. செந்தமிழ்க்குழலி 3434. செந்தாமரைவாணி
3351. செங்கனி 3393. செந்தமிழ்ப்பொழில் 3435. செந்தாமரைக்கொடி
3352. செங்கனிவாய் 3394. செந்தமிழ்ச்சோலை 3436. செந்தாமரைநாயகி
3353. செங்கனிமொழி 3395. செந்தமிழ்க்கோதை 3437. செந்தாமரைவிழி
3354. செங்கனிவாயாள் 3396. செந்தமிழமுது 3438. செந்தாமரைமொழி
3355. செங்காந்தாள் 3397. செந்தமிளொளி 3439. செந்தாமரையம்மா
3356. செங்கொடி 3398. செந்தமிழ்மகள் 3440. செந்தாமரைதேவி
3357. செங்கொடிச்செல்வி 3399. செந்தமிழ்க்குமரி 3441. செந்தாழை
3358. செங்கொடிமுத்து 3400. செந்தமிழருவி 3442. செம்பியன்செல்வி
3359. செங்கொடிமணி 3401. செந்தமிழ்ச்சிலை 3443. செம்பியன்தேவி
3360. செங்கொடிமாலை 3402. செந்தமிழ்ப்பிரியாள் 3444. செம்பியன்மாதேவி
3361. செங்கொடிப்பாவை 3403. செந்தமிழ்க்கண்ணி 3445. செம்பியன்நாயகி
3362. செங்கொடிநிதி 3404. செந்தமிழ்முடியாள் 3446. செம்மலர்
3363. செங்கொடிமதி 3405. செந்தமிழ்நாச்சி 3447. செம்மலர்ச்செல்வி
3364. செந்தமிழ் 3406. செந்தமிழ்முல்லை 3448. செம்மலர்க்கொடி
3365. செந்தமிழ்ச்செல்வி 3407. செந்தமிழ்முதல்வி 3449. செம்மலர்க்கொழுந்து
3366. செந்தமிழரசி 3408. செந்தமிழ்ப்பிறை 3450. செம்மலர்மணி
3367. செந்தமிழ்நாயகி 3409. செந்தமிழலகு 3451. செம்மலர்ச்சுடர்
3368. செந்தமிழ்மணி 3410. செந்தமிலோவியம் 3452. செம்மலர்நிதி
3369. செந்தமிழ்முத்து 3411. செந்திற்செல்வி 3453. செம்மலர்மதி
3370. செந்தமிழ்நிதி 3412. செந்திரு 3454. செம்மலர்ப்பூ
3371. செந்தமிழ்மதி 3413. செந்தில்வடிவு 3455. செம்மலர்மாலை
3372. செந்தமிழ்வல்லி 3414. செந்தில்நாயகி 3456. செம்மனச்செல்வி
3373. செந்தமிழ்ப்பாவை 3415. செந்தில்மணி 3457. செம்மொழி
3374. செந்தமிழ்நங்கை 3416. செந்தில்முத்து 3458. செய்தாக்கொழுந்து
3375. செந்தமிழ்மங்கை 3417. செந்தில்சுடர் 3459. செல்லக்கிளி
3376. செந்தமிழ்க்கொடி 3418. செந்தில்கொடி 3460. செல்லம்
3377. செந்தமிழ்த்தேவி 3419. செந்தில்மதி 3461. செல்லம்மா
3378. செந்தமிழ்க்கொழுந்து 3420. செந்தில்நிதி 3462. செல்லம்மாள்
3379. செந்தமிழ்ச்சுடர் 3421. செந்திலரசி 3463. செல்லத்தரசி
3380. செந்தமிழ்க்கிளி 3422. செந்தில்வல்லி 3464. செல்லத்தாய்
3381. செந்தமிழ்மலர் 3423. செந்திற்பாவை 3465. செல்லக்கண்ணி
3382. செந்தமிழ்க்கலை 3424. செந்திற்கொழுந்து 3466. செல்லி
3383. செந்தமிழ்க்கனி 3425. செந்தில்மலர் 3467. செல்வி
3384. செந்தமிழ்ப்பழம் 3426. செந்தில்வாணி 3468. செல்வக்கொடி
3385. செந்தமிழ்வாணி 3427. செந்தாமரை 3469. செல்லக்கோடி
3386. செந்தமிழ்த்தாய் 3428. செந்தாமரைச்செல்வி 3470. செல்வநாயகி
3387. செந்தமிழ்ப்பூ 3429. செந்தாமரைக்கண்ணி 3471. செவ்வந்தி
3388. செந்தமிழ்மொழி 3430. செந்தாமரைச்சுடர் 3472. செவ்வல்லி
3389. செந்தமிழ்விழி 3431. செந்தாமரை மணி 3473. செவ்விழி
3390. செந்தமிழ்மாலை 3432. செந்தாமரைவல்லி
3391. செந்தமிழ்வடிவு 3433. செந்தாமரையரசி

சே

3474. சேரன்செல்வி 3475. சேரமாதேவி

ஞா

3476. ஞானம் 3483. ஞானமணி 3490. ஞானக்கொழுந்து
3477. ஞானச்செல்வி 3484. ஞானக்கொடி 3491. ஞானமுகில்
3478. ஞானப்பழம் 3485. ஞானப்பழம் 3492. ஞானஎழில்
3479. ஞானமலர் 3486. ஞானக்கனி 3493. ஞானக்கலை
3480. ஞானவடிவு 3487. ஞானத்தரசி 3494. ஞானப்பிறை
3481. ஞானி 3488. ஞானமொழி
3482. ஞானப்பூ 3489. ஞானவல்லி

3495. தங்கம் 3530. தமிழ்ப்புனல் 3565. தமிழமுது
3496. தங்கம்மா 3531. தமிழ்ப்பொழில் 3566. தமிழின்பம்
3497. தங்கமாலை 3532. தமிழ்மகள் 3567. தமிழினி
3498. தங்கவல்லி 3533. தமிழ்மங்கை 3568. தவக்கனி
3499. தங்கவடிவு 3534. தமிழ்க்கொழுந்து 3569. தவமணி
3500. தங்கப்பழம் 3535. தமிழ்ப்பழம் 3570. தவச்செல்வி
3501. தங்கநிதி 3536. தமிழ்க்கனி 3571. தவக்கொடி
3502. தங்கக்கொடி 3537. தமிழ்மொழி 3572. தவமாலை
3503. தங்கமணி 3538. தமிழ்விழி 3573. தவநிதி
3504. தங்கச்சுடர் 3539. தமிழ்நிதி 3574. தவமதி
3505. தங்கவாணி 3540. தமிழ்மதி 3575. தவக்கலை
3506. தங்கச்செல்வி 3541. தமிழெலில் 3576. தவக்கனி
3507. தங்கயெழில் 3542. தமிழ்வாணி 3577. தவமொழி
3508. தங்கமுகில் 3543. தமிழ்க்கொடி 3578. தவமலர்
3509. தஞ்சைவாணி 3544. தமிழ்ச்சுடர் 3579. தவக்கொழுந்து
3510. தஞ்சைவடிவு 3545. தமிழ்வல்லி 3580. தன்மானம்
3511. தஞ்சைக்கொடி 3546. தமிழ்மாலை 3581. தனிக்கொடி
3512. தடங்கண்ணி 3547. தமிழ்க்கண்ணி
3513. தண்ணொளி 3548. தமிழ்மணி
3514. தண்மதி 3549. தமிழ்ப்பாவை
3515. தணிகைச்செல்வி 3550. தமிழ்முத்து
3516. தணிகைக்கொடி 3551. தமிழ்க்கிளி
3517. தணிகைவடிவு 3552. தமிழ்மலர்
3518. தணிகைமணி 3553. தமிழ்க்கோதை
3519. தமிழ்இறைவி 3554. தமிழ்க்குமரி
3520. தமிழ்எழிலி 3555. தமிழ்தேவி
3521. தமிழ்க்கலை 3556. தமிழ்முத்து
3522. தமிழ்ச்செல்வி 3557. தமிழ்ப்பிறை
3523. தமிழ்ச்சோலை 3558. தமிழ்முல்லை
3524. தமிழ்த்தங்கை 3559. தமிழோவியம்
3525. தமிழ்நங்கை 3560. தமிழ்க்குழவி
3526. தமிழ்த்தென்றல் 3561. தமிழ்ப்பிரியாள்
3527. தமிழ்த்தேவி 3562. தமிழ்ஒளி
3528. தமிழ்ப்பாவை 3563. தமிழரசி
3529. தமிழ்க்கூத்தி 3564. தமிழழகி

தா

3582. தாமரை 3586. தாமரைவாணி 3590. தாயம்மா
3583. தாமரைச்செல்வி 3587. தாமரைநாயகி 3591. தாயாரம்மா
3584. தாமரைக்கண்ணி 3588. தாமரைதேவி 3592. தாழ்குழலி
3585. தாமரைமலர் 3589. தாயம்மை

தி

3601. திருமகன் 3606. திருமொழி 3611. தில்லைவாணி
3602. திருமணி 3607. திருவளர்செல்வி 3612. தில்லைவடிவு
3603. திருவரசி 3608. திருவருள் 3613. தில்லையம்மா
3604. திருமலர் 3609. திருவிடச்செல்வி
3605. திருமாமணி 3610. தில்லை

து

3614. துணைமாலை 3616. துளசிமணி 3618. துளசியம்மாள்
3615. துளசி 3617. துளசிமாலை

தூ

3619. தூயவள் 3621. தூயமலர்
3620. தூயமணி 3622. தூயச்சுடர்

தெ

3623. தெய்வச்சிலை 3628. தென்செல்வி 3633. தென்றல்
3624. தெய்வயானை 3629. தென்கொடி 3634. தென்னவன்செல்வி
3625. தெய்வானை 3630. தென்மலர் 3635. தென்னவன்தேவி
3626. தென்குமரி 3631. தென்மாலை
3627. தென்முத்து 3632. தென்குமரி

தே

3636. தேன்மொழி 3639. தேவமணி 3642. தேவி
3637. தேன்குழலி 3640. தேவசுடர் 3643. தேன்தமிழ்
3638. தேனருவி 3641. தேவமலர் 3644. தேனம்மா

கோ

3246. கோதை 3250. கோமதி 3254. கோவழகி
3247. கோதைநாயகி 3251. கோமதி நாயகி 3255. கோப்பெரும்பெண்டு
3248. கோதையம்மாள் 3252. கோலவிழி
3249. கோமகள் 3253. கோவரசி

3256. சங்கு 3260. சடையம்மா 3264. சரிவார்குழவி
3257. சங்கிலி 3261. சடைச்சி 3265. சண்பகம்
3258. சங்கிலிநாச்சியார் 3262. சடையன்செல்வி 3266. சண்பகவல்லி
3259. சடை 3263. சந்தச்செல்வி

சா

3267. சாவினி

சி

3268. சிட்டு 3288. சித்திரப்பாவை 3308. சிலம்புமலர்
3269. சிந்தாமணி 3289. சிவக்கொழுந்து 3309. சிலம்புவல்லி
3270. சிந்தாதேவி 3290. சிவகாமவல்லி 3310. சிலம்புநிதி
3271. சிந்து 3291. சிவசங்கு 3311. சிலம்புமதி
3272. சித்திரை 3292. சிவமாலை 3312. சிலையழகி
3273. சித்திரைச்செல்வி 3293. சிவந்தி 3313. சிறைச்செல்வி
3274. சித்திரைவாணி 3294. சிவவடிவு 3314. சிறைவாணி
3275. சித்திரைமணி 3295. சிலம்பரசி 3315. சிறைமுத்து
3276. சித்திரைமுத்து 3296. சிலம்பாயி 3316. சிறைமணி
3277. சித்திரைநாயகி 3297. சிலம்புச்செல்வி 3317. சிறைநாயகி
3278. சித்திரையழகி 3298. சிலம்பொலி 3318. சிறைமாலை
3279. சித்திரைநங்கை 3299. சிலம்பவாணி 3319. சிறைப்பாவை
3280. சித்திரைமகள் 3300. சிலம்புத்தேவி 3320. சின்னம்மை
3281. சித்திரைதேவி 3301. சிலம்புநங்கை 3321. சின்னம்மாள்
3282. சித்திரைப்பாவை 3302. சிலம்புமங்கை 3322. சின்னத்தாய்
3283. சித்திரைமங்கை 3303. சிலம்புப்பாவை 3323. சின்னமணி
3284. சித்திரைவிழி 3304. சிலம்புமகள் 3324. சின்னமுத்து
3285. சித்திரைமதி 3305. சிலம்புமணி
3286. சித்திரைநிதி 3306. சிலம்புமுத்து
3287. சித்திரைவல்லி 3307. சிலம்பம்மை

சு

3325. சுடர் 3333. சுடர்ப்பாவை 3341. சுடர்நாயகி
3326. சுடர்மணி 3334. சுடர்மதி 3342. சுடர்விழி
3327. சுடர்முத்து 3335. சுடர்நிதி 3343. சுடர்மாலை
3328. சுடர்வாணி 3336. சுடர்மலர் 3344. சுடர்க்கொடி
3329. சுடர்தேவி 3337. சுடராயி 3345. சுரும்பார்குழலி
3330. சுடர்செல்வி 3338. சுடரொளி
3331. சுடர்த்தாய் 3339. சுடர்தொடி
3332. சுடர்மகள் 3340. சுடர்குழலி

சூ

3346. சூடாமணி 3348. சூடிக்கொடுத்தாள்
3347. சூடாமலர் 3349. சூளாமணி

செ

3350. செங்கண்ணி 3392. செந்தமிழ்க்குழலி 3434. செந்தாமரைவாணி
3351. செங்கனி 3393. செந்தமிழ்ப்பொழில் 3435. செந்தாமரைக்கொடி
3352. செங்கனிவாய் 3394. செந்தமிழ்ச்சோலை 3436. செந்தாமரைநாயகி
3353. செங்கனிமொழி 3395. செந்தமிழ்க்கோதை 3437. செந்தாமரைவிழி
3354. செங்கனிவாயாள் 3396. செந்தமிழமுது 3438. செந்தாமரைமொழி
3355. செங்காந்தாள் 3397. செந்தமிளொளி 3439. செந்தாமரையம்மா
3356. செங்கொடி 3398. செந்தமிழ்மகள் 3440. செந்தாமரைதேவி
3357. செங்கொடிச்செல்வி 3399. செந்தமிழ்க்குமரி 3441. செந்தாழை
3358. செங்கொடிமுத்து 3400. செந்தமிழருவி 3442. செம்பியன்செல்வி
3359. செங்கொடிமணி 3401. செந்தமிழ்ச்சிலை 3443. செம்பியன்தேவி
3360. செங்கொடிமாலை 3402. செந்தமிழ்ப்பிரியாள் 3444. செம்பியன்மாதேவி
3361. செங்கொடிப்பாவை 3403. செந்தமிழ்க்கண்ணி 3445. செம்பியன்நாயகி
3362. செங்கொடிநிதி 3404. செந்தமிழ்முடியாள் 3446. செம்மலர்
3363. செங்கொடிமதி 3405. செந்தமிழ்நாச்சி 3447. செம்மலர்ச்செல்வி
3364. செந்தமிழ் 3406. செந்தமிழ்முல்லை 3448. செம்மலர்க்கொடி
3365. செந்தமிழ்ச்செல்வி 3407. செந்தமிழ்முதல்வி 3449. செம்மலர்க்கொழுந்து
3366. செந்தமிழரசி 3408. செந்தமிழ்ப்பிறை 3450. செம்மலர்மணி
3367. செந்தமிழ்நாயகி 3409. செந்தமிழலகு 3451. செம்மலர்ச்சுடர்
3368. செந்தமிழ்மணி 3410. செந்தமிலோவியம் 3452. செம்மலர்நிதி
3369. செந்தமிழ்முத்து 3411. செந்திற்செல்வி 3453. செம்மலர்மதி
3370. செந்தமிழ்நிதி 3412. செந்திரு 3454. செம்மலர்ப்பூ
3371. செந்தமிழ்மதி 3413. செந்தில்வடிவு 3455. செம்மலர்மாலை
3372. செந்தமிழ்வல்லி 3414. செந்தில்நாயகி 3456. செம்மனச்செல்வி
3373. செந்தமிழ்ப்பாவை 3415. செந்தில்மணி 3457. செம்மொழி
3374. செந்தமிழ்நங்கை 3416. செந்தில்முத்து 3458. செய்தாக்கொழுந்து
3375. செந்தமிழ்மங்கை 3417. செந்தில்சுடர் 3459. செல்லக்கிளி
3376. செந்தமிழ்க்கொடி 3418. செந்தில்கொடி 3460. செல்லம்
3377. செந்தமிழ்த்தேவி 3419. செந்தில்மதி 3461. செல்லம்மா
3378. செந்தமிழ்க்கொழுந்து 3420. செந்தில்நிதி 3462. செல்லம்மாள்
3379. செந்தமிழ்ச்சுடர் 3421. செந்திலரசி 3463. செல்லத்தரசி
3380. செந்தமிழ்க்கிளி 3422. செந்தில்வல்லி 3464. செல்லத்தாய்
3381. செந்தமிழ்மலர் 3423. செந்திற்பாவை 3465. செல்லக்கண்ணி
3382. செந்தமிழ்க்கலை 3424. செந்திற்கொழுந்து 3466. செல்லி
3383. செந்தமிழ்க்கனி 3425. செந்தில்மலர் 3467. செல்வி
3384. செந்தமிழ்ப்பழம் 3426. செந்தில்வாணி 3468. செல்வக்கொடி
3385. செந்தமிழ்வாணி 3427. செந்தாமரை 3469. செல்லக்கோடி
3386. செந்தமிழ்த்தாய் 3428. செந்தாமரைச்செல்வி 3470. செல்வநாயகி
3387. செந்தமிழ்ப்பூ 3429. செந்தாமரைக்கண்ணி 3471. செவ்வந்தி
3388. செந்தமிழ்மொழி 3430. செந்தாமரைச்சுடர் 3472. செவ்வல்லி
3389. செந்தமிழ்விழி 3431. செந்தாமரை மணி 3473. செவ்விழி
3390. செந்தமிழ்மாலை 3432. செந்தாமரைவல்லி
3391. செந்தமிழ்வடிவு 3433. செந்தாமரையரசி

சே

3474. சேரன்செல்வி 3475. சேரமாதேவி

ஞா

3476. ஞானம் 3483. ஞானமணி 3490. ஞானக்கொழுந்து
3477. ஞானச்செல்வி 3484. ஞானக்கொடி 3491. ஞானமுகில்
3478. ஞானப்பழம் 3485. ஞானப்பழம் 3492. ஞானஎழில்
3479. ஞானமலர் 3486. ஞானக்கனி 3493. ஞானக்கலை
3480. ஞானவடிவு 3487. ஞானத்தரசி 3494. ஞானப்பிறை
3481. ஞானி 3488. ஞானமொழி
3482. ஞானப்பூ 3489. ஞானவல்லி

3495. தங்கம் 3530. தமிழ்ப்புனல் 3565. தமிழமுது
3496. தங்கம்மா 3531. தமிழ்ப்பொழில் 3566. தமிழின்பம்
3497. தங்கமாலை 3532. தமிழ்மகள் 3567. தமிழினி
3498. தங்கவல்லி 3533. தமிழ்மங்கை 3568. தவக்கனி
3499. தங்கவடிவு 3534. தமிழ்க்கொழுந்து 3569. தவமணி
3500. தங்கப்பழம் 3535. தமிழ்ப்பழம் 3570. தவச்செல்வி
3501. தங்கநிதி 3536. தமிழ்க்கனி 3571. தவக்கொடி
3502. தங்கக்கொடி 3537. தமிழ்மொழி 3572. தவமாலை
3503. தங்கமணி 3538. தமிழ்விழி 3573. தவநிதி
3504. தங்கச்சுடர் 3539. தமிழ்நிதி 3574. தவமதி
3505. தங்கவாணி 3540. தமிழ்மதி 3575. தவக்கலை
3506. தங்கச்செல்வி 3541. தமிழெலில் 3576. தவக்கனி
3507. தங்கயெழில் 3542. தமிழ்வாணி 3577. தவமொழி
3508. தங்கமுகில் 3543. தமிழ்க்கொடி 3578. தவமலர்
3509. தஞ்சைவாணி 3544. தமிழ்ச்சுடர் 3579. தவக்கொழுந்து
3510. தஞ்சைவடிவு 3545. தமிழ்வல்லி 3580. தன்மானம்
3511. தஞ்சைக்கொடி 3546. தமிழ்மாலை 3581. தனிக்கொடி
3512. தடங்கண்ணி 3547. தமிழ்க்கண்ணி
3513. தண்ணொளி 3548. தமிழ்மணி
3514. தண்மதி 3549. தமிழ்ப்பாவை
3515. தணிகைச்செல்வி 3550. தமிழ்முத்து
3516. தணிகைக்கொடி 3551. தமிழ்க்கிளி
3517. தணிகைவடிவு 3552. தமிழ்மலர்
3518. தணிகைமணி 3553. தமிழ்க்கோதை
3519. தமிழ்இறைவி 3554. தமிழ்க்குமரி
3520. தமிழ்எழிலி 3555. தமிழ்தேவி
3521. தமிழ்க்கலை 3556. தமிழ்முத்து
3522. தமிழ்ச்செல்வி 3557. தமிழ்ப்பிறை
3523. தமிழ்ச்சோலை 3558. தமிழ்முல்லை
3524. தமிழ்த்தங்கை 3559. தமிழோவியம்
3525. தமிழ்நங்கை 3560. தமிழ்க்குழவி
3526. தமிழ்த்தென்றல் 3561. தமிழ்ப்பிரியாள்
3527. தமிழ்த்தேவி 3562. தமிழ்ஒளி
3528. தமிழ்ப்பாவை 3563. தமிழரசி
3529. தமிழ்க்கூத்தி 3564. தமிழழகி

தா

3582. தாமரை 3586. தாமரைவாணி 3590. தாயம்மா
3583. தாமரைச்செல்வி 3587. தாமரைநாயகி 3591. தாயாரம்மா
3584. தாமரைக்கண்ணி 3588. தாமரைதேவி 3592. தாழ்குழலி
3585. தாமரைமலர் 3589. தாயம்மை

தி

3601. திருமகன் 3606. திருமொழி 3611. தில்லைவாணி
3602. திருமணி 3607. திருவளர்செல்வி 3612. தில்லைவடிவு
3603. திருவரசி 3608. திருவருள் 3613. தில்லையம்மா
3604. திருமலர் 3609. திருவிடச்செல்வி
3605. திருமாமணி 3610. தில்லை

து

3614. துணைமாலை 3616. துளசிமணி 3618. துளசியம்மாள்
3615. துளசி 3617. துளசிமாலை

தூ

3619. தூயவள் 3621. தூயமலர்
3620. தூயமணி 3622. தூயச்சுடர்

தெ

3623. தெய்வச்சிலை 3628. தென்செல்வி 3633. தென்றல்
3624. தெய்வயானை 3629. தென்கொடி 3634. தென்னவன்செல்வி
3625. தெய்வானை 3630. தென்மலர் 3635. தென்னவன்தேவி
3626. தென்குமரி 3631. தென்மாலை
3627. தென்முத்து 3632. தென்குமரி

தே

3636. தேன்மொழி 3639. தேவமணி 3642. தேவி
3637. தேன்குழலி 3640. தேவசுடர் 3643. தேன்தமிழ்
3638. தேனருவி 3641. தேவமலர் 3644. தேனம்மா

தை
3645. தைமகள் 3647. தையல்நாயகி 3649. தையல்முத்து
3646. தைப்பாவை 3648. தையம்மா 3650. தையல் மாணிக்கம்


3651. நஞ்சம்மாள் 3655. நடவரசி 3659. நற்குணதேவி
3652. நந்தாமணி 3656. நப்பசலை 3660. நன்முல்லை
3653. நடனச்செல்வி 3657. நப்பின்னை 3661. நன்னாகை
3654. நடனமணி 3658. நல்லம்மா

நா
3662. நாகம்மை 3666. நாகமுத்து 3670. நாககுழலி
3663. நாகம்மா 3667. நாகமணி 3671. நாச்சியார்
3664. நாகவல்லி 3668. நாகக்கொடி 3672. நாமகள்
3665. நாகச்செல்வி 3669. நாகதேவி 3673. நாவுக்கரசி

நி
3674. நிலமணி 3676. நிலவழகி 3678. நிறைமதி
3675. நிலவரசி 3677. நிலாமணி 3679. நிறைமொழி

நீ
3680. நீலமணி 3682. நீலமேனி 3684. நீலவிழி
3681. நீலக்குழலி 3683. நீலவல்லி 3685. நீலம்மை

நெ
3686. நெல்லையம்மை 3687. நெல்லைச்செல்வி 3688. நேயமணி


3689. பகவதி 3695. பட்டம்மை 3701. பவளமல்லி
3690. பகுத்தறிவு 3696. பட்டம்மா 3702. பவளக்கொடி
3691. பச்சைக்கிளி 3697. பட்டு 3703. பழநி
3692. பச்சையம்மை 3698. பனிமொழி 3704. பழநிவடிவு
3693. பசுங்கிளி 3699. பண்ணின் நேர்மொழி 3705. பழநியம்மை
3694. பசுங்கொடி 3700. பரவைநாச்சி

பா
3706. பாகம்பிரியாள் 3711. பாப்பா 3716. பாவரசி
3707. பாண்டிமாதேவி 3712. பாப்பாள் 3717. பாவை
3708. பாண்டிமுத்து 3713. பாமகள் 3718. பாமகள்
3709. பாண்டியம்மாள் 3714. பால்மொழி
3710. பாப்பம்மை 3715. பாலம்மை

பி
3719. பிச்சையம்மாள் 3721. பிறைக்கண்ணி
3720. பிரியாநங்கை 3722. பிறைநிலா

பீ
3723. பீலிவளை

பு
3724. புகழ்ச்செல்வி 3741. புகழ்முத்து 3758. புதுமைவல்லி
3725. புகழ்வாணி 3742. புகழருவி 3759. புதுமைமணி
3726. புகழ்க்கொடி 3743. புகழ்ப்பாவை 3760. புதுமைக்கொழுந்து
3727. புகழ்மாலை 3744. புகழ்நாயகி 3761. புதுமைவாணி
3728. புகழ்மொழி 3745. புகழ்தமிழ் 3762. புதுமைநிதி
3729. புகழ்வல்லி 3746. புகழ்மாலை 3763. புதுமைமதி
3730. புகழ்க்கொழுந்து 3747. புகழ்மங்கை 3764. புதுமைமுத்து
3731. புகழ்க்குழலி 3748. புகழ்நங்கை 3765. புதுமலர்ச்செல்வி
3732. புகழ்த்தேவி 3749. புகழ்க்குமரி 3766. புலிக்கொடி
3733. புகழ்வடிவு 3750. புகழொளி 3767. புலித்தேவி
3734. புகழ்மேனி 3751. புகழ்க்கண்ணி 3768. புலியரசி
3735. புகழ்மணி 3752. புகழமுது 3769. புலிச்செல்வி
3736. புகழ்நிதி 3753. புகழ்விழி 3770. புலிப்பாவை
3737. புகழ்மதி 3754. புதுமை
3738. புகழரசி 3755. புதுமைச்செல்வி
3739. புகழ்மாணிக்கம் 3756. புதுமைக்கொடி
3740. புகழ்நகை 3757. புதுமைமொழி

பூ
3771. பூங்கண்ணி 3777. பூங்கோதை 3783. பூவரசி
3772. பூங்கதிர் 3778. பூம்பாவை 3784. பூவல்லி
3773. பூங்காவனம் 3779. பூமகள் 3785. பூவழகி
3774. பூங்கிளி 3780. பூமயில் 3786. பூவிழி
3775. பூங்குழலி 3781. பூமாலை
3776. பூங்கொடி 3782. பூவரசு

பெ
3787. பெரியநாயகி 3790. பெருங்கோப்பெண்டு 3793. பேச்சி
3788. பெரியநாச்சியார் 3791. பெருஞ்சித்திரை 3794. பேச்சிமுத்து
3789. பெருங்கண்ணி 3792. பெருஞ்செல்வி 3795. பேச்சியம்மாள்

பை
3796. பைங்கிளி 3797. பைந்தமிழ்ச்செல்வி

பொ
3798. பொற்குழலி 3805. பொன்மாலை 3812. பொன்னம்மை
3799. பொற்கொடி 3806. பொன்முடி 3813. பொன்னம்மாள்
3800. பொற்செல்வி 3807. பொன்முத்து 3814. பொன்னி
3801. பொன்கிளி 3808. பொன்மொழி 3815. பொன்னியம்மா
3802. பொன்மகள் 3809. பொன்வல்லி 3816. பொன்னுத்தாய்
3803. பொன்மணி 3810. பொன்னரசி
3804. பொன்மயில் 3811. பொன்னழகி


3817. மங்கம்மா 3834. மணிமேகலை 3851. மலர்குழலி
3818. மங்கலம் 3835. மணிநகை 3852. மலர்க்கொடி
3819. மங்கலநாயகி 3836. மணியரசி 3853. மலர்மங்கை
3820. மங்கலவல்லி 3837. மணியழகி 3854. மலர்மதி
3821. மங்கை 3838. மணிவல்லி 3855. மலர்நிதி
3822. மங்கையற்கரசி 3839. மதியழகி 3856. மலர்விழி
3823. மஞ்சு 3840. மதியொளி 3857. மலைமகள்
3824. மஞ்சுளா 3841. மயில் 3858. மலைமணி
3825. மட்டுவார்குழலி 3842. மயிலம்மை 3859. மலையம்மை
3826. மணவழகி 3843. மயிலம்மா 3860. மலையம்மாள்
3827. மணி 3844. மரகதம் 3861. மலையரசி
3828. மணிக்கொடி 3845. மரகதவல்லி 3862. மலைவளர்மங்கை
3829. மணியொளி 3846. மருதம்மா 3863. மல்லம்மா
3830. மணிமலர் 3847. மருதவாணி 3864. மழையரசி
3831. மணிமங்கை 3848. மருதவல்லி 3865. மறைச்செல்வி
3832. மணிமாலை 3849. மல்லி
3833. மணிமொழி 3850. மல்லிகை
மா
3866. மாசாத்தி 3872. மாதரி 3878. மாரிமுத்தாள்
3867. மாணிக்கம் 3873. மாதவி 3879. மாரியம்மை
3868. மாலைமதி 3874. மாம்பழத்தி 3880. மான்விழி
3869. மாலைநிதி 3875. மாதேவி
3870. மாலையம்மா 3876. மாவடுக்கண்ணி
3871. மாதரசி 3877. மாரித்தாய்

மி
3881. மின்னல் 3884. மீனக்கண்ணி 3887. மீனாட்சி
3882. மின்னல்கொடி 3885. மீனக்கொடி
3883. மின்னொளி 3886. மீன்விழி

மு
3888. முக்கனி 3899. முத்தாலம்மை 3910. முருகம்மாள்
3889. முகில் 3900. முத்துக்கிளி 3911. முருகாயி
3890. முடத்தாமக்கண்ணி 3901. முத்துக்குமரி 3912. முரசொலி
3891. முண்டகக்கண்ணி 3902. முத்துச்செல்வி 3913. முல்லை
3892. முத்தம்மை 3903. முத்துநகை 3914. முல்லைக்கொடி
3893. முத்தம்மா 3904. முத்துநாயகி 3915. முல்லை நகை
3894. முத்தரசி 3905. முத்துமங்கை 3916. முல்லை நாயகி
3895. முத்தழகு 3906. முத்துநங்கை 3917. முனியம்மை
3896. முத்தழகி 3907. முத்துமணி 3918. முனியம்மாள்
3897. முத்தமிழ்ச்செல்வி 3908. முத்துமாலை 3919. முன்னேற்றம்
3898. முத்தமிழ்வல்லி 3909. முத்துமாரி

மெ
3920. மெய்யம்மை 3921. மெய்யம்மாள் 3922. மெய்யறிவு

மை
3923. மைவிழி

மொ
3924. மொய்குழல் 3925. மொய்குழலி

யா
3926. யாழ்மொழி 3936. யாழ்நகை 3946. யாழிசை
3927. யாழ்ச்செல்வி 3937. யாழ்நாயகி 3947. யாழ்வாணி
3928. யாழ்ப்பாவை 3938. யாழ்வல்லி 3948. யாழ்க்கலை
3929. யாழ்விழி 3939. யாழ்குமரி 3949. யாழ்மலர்
3930. யாழ்நிதி 3940. யாழ்தேவி 3950. யாழ்ப்பூ
3931. யாழ்மதி 3941. யாழ்மணி 3951. யாழ்மாலை
3932. யாழம்மா 3942. யாழரசி 3952. யாழ்மகள்
3933. யாழலகி 3943. யாழ்முத்து 3953. யாழ்மாணிக்கம்
3934. யாழ்நங்கை 3944. யாழ்பாடி 3954. யாழினி
3935. யாழ்மங்கை 3945. யாழொலி


3955. வஞ்சிக்கொடி 3963. வண்ணச்செல்வி 3971. வள்ளிக்கொடி
3956. வடிவம்மை 3964. வண்ணமாலை 3972. வள்ளிச்செல்வி
3957. வடிவம்மாள் 3965. வண்டார்குழலி 3973. வள்ளிமணி
3958. வடிவரசி 3966. வல்லரசி 3974. வள்ளிமுத்து
3959. வடிவழகி 3967. வல்லி 3975. வள்ளுவர்மொழி
3960. வடிவு 3968. வல்லிக்கொடி 3976. வளர்பிறை
3961. வடிவுக்கரசி 3969. வள்ளி 3977. வளர்மதி
3962. வடிவுடைநாயகி 3970. வள்ளிநாயகி

வா
3978. வாகைக்கொடி 3982. வாலம்மை 3986. வானம்பாடி
3979. வாணி 3983. வாலம்மாள் 3987. வானவன்மாதேவி
3980. வாழ்வரசி 3984. வான்மதி
3981. வார்குழலி 3985. வான்மலர்

வி
3988. விடுதலை 3989. விடுதலைவிரும்பி

வீ
3990. வீரம்மை 3992. வீரமாதேவி 3994. வீராயி
3991. வீரம்மா 3993. வீரக்கண்ணு

வெ
3995. வெண்ணியக்குயத்தி 4006. வெள்ளிக்கனி 4017. வெற்றிவாணி
3996. வெண்ணிலா 4007. வெள்ளையம்மா 4018. வெற்றிமலர்
3997. வெண்மணி 4008. வெற்றி 4019. வெற்றியம்மா
3998. வெண்டாமரைச்செல்வி 4009. வெற்றிச்செல்வி 4020. வெற்றிக்கண்ணு
3999. வெண்ணகை 4010. வெற்றியரசி 4021. வெற்றிக்கொழுந்து
4000. வெள்ளி 4011. வெற்றிமாலை 4022. வெற்றிமணி
4001. வெள்ளியம்மை 4012. வெற்றிமுத்து 4023. வெற்றிமங்கை
4002. வெள்ளியம்மா 4013. வெற்றிக்கனி 4024. வெற்றிநங்கை
4003. வெள்ளிவீதி 4014. வெற்றிமதி 4025. வெற்றிமாரி
4004. வெள்ளிமதி 4015. வெற்றிநிதி
4005. வெள்ளிநிதி 4016. வெற்றிக்கொடி

வே
4026. வேண்மாள் 4031. வேலாங்கண்ணி 4036. வேலம்மாள்
4027. வேம்பு 4032. வேல்நாச்சியார் 4037. வேலாயி
4028. வேப்பம்மாள் 4033. வேல்மயில் 4038. வேளாங்கண்ணி
4029. வேம்பாயி 4034. வேல்விழி
4030. வேம்பரசி 4035. வேலம்மை

வை
4039. வைகறை 4046. வைகறைமணி 4053. வையைமணி
4040. வைகறைச்செல்வி 4047. வைகறைக்கொடி 4054. வையைமகள்
4041. வைகறைப்பாவை 4048. வையமகள் 4055. வைரம்
4042. வைகறைவாணி 4049. வையை 4056. வைரமணி
4043. வைகறைமதி 4050. வையைச்செல்வி 4057. வைரமுத்து
4044. வைகறைநிதி 4051. வையைப்பாவை
4045. வைகறைதேவி 4052. வையைமுத்து